Comunicat de la Plataforma de la carretera de Molins de Rei

El mes de setembre de 2018 l’Àrea Metropolitana de Barcelona acordà aprovar definitivament el projecte executiu de reforma de les avingudes de Barcelona i de València (trams 2 i 3).

Davant la proximitat del començament de les obres corresponents, un grup de veïns i comerciants de les esmentades avingudes decidírem constituir-nos en Plataforma, amb la finalitat de vetllar perquè, en l’execució de l’obra, es complissin els objectius ja manifestats pel Consistori i recollits a la Memòria del mateix projecte:

Millorar la permeabilitat de la via i les condicions d’accessibilitat, seguretat i confort dels vianants, per tal de transformar el que fins aleshores era essencialment una via interurbana en una avinguda més urbana i més amable per a tots els vilatans.

Constituïda la Plataforma de les Avingudes València i Barcelona, es convidà les persones interessades a estudiar el projecte amb detall i fer les aportacions que consideressin convenients per a assolir realment els objectius fixats.

Amb la finalitat de fer un seguiment efectiu de les obres de reforma i de mantenir la necessària interlocució amb l’Ajuntament, vàrem constituir diverses comissions, entre les quals la d’obres, que va mantenir un contacte permanent amb els diferents agents implicats en l’obra i va fer de corretja de transmissió dels problemes i inquietuds plantejats pels veïns afectats amb una visita d’obres setmanal fins a la seva finalització.

Paral·lelament, les diferents comissions varen mantenir reunions periòdiques amb el Consistori per intercanviar informació, exposar propostes de millora en aspectes relacionats amb la mobilitat, els serveis i l’accessibilitat als comerços de la zona.

Fruit d’aquestes visites i reunions, es varen assolir determinats acords en matèria de recollida d’escombraries, accés als aparcaments, senyalització, limitació de velocitat i trànsit de camions de gran tonatge, control de l’aparcament, mobiliari urbà i regulació i trasllat de parades dels autobusos al Passeig de Pi i Margall.

Conclosa l’obra, i amb la perspectiva de més d’un any des de la seva finalització, valorem que, efectivament la reforma ha comportat, com es pretenia, una millora apreciable tant del paisatge urbà com de la relació entre els habitants dels nuclis situats a banda i banda de les avingudes, que hem de celebrar.

Dit això, considerem és deure de la Plataforma vetllar perquè tots els acords assolits amb el Consistori es materialitzin i perquè els responsables municipals esmercin els mitjans necessaris per a l’adequat manteniment i vigilància de l’àmbit reformat, tot promocionant la dinamització d’un comerç de qualitat i una regulació dels usos que n’evitin la degradació.

També considerem un deure de la Plataforma assenyalar aquelles qüestions que valorem negativament. Cal advertir que ho fem amb un ànim constructiu i plenament col·laboratiu.

En aquest sentit, és el nostre deure retreure a l’actual Govern Municipal un cert desinterès en el compliment d’alguns dels acords assolits en el seu moment i que es tradueixen en les deficiències que tot seguit exposem:

1.- Manca de neteja de les voreres de les noves avingudes. No s’ha procedit mai a una neteja integral a fons de les taques produïdes durant l’obra, com tampoc de les posteriors a la finalització d’aquesta, ocasionades per l’aparcament indegut de motos i cotxes o pels abocaments d’escombraries.

2.- Manca de manteniment de l’arbrat i els escocells, els elements de protecció dels quals presenten ferros trencats i cordes podrides. Fa sensació d’abandonament. La solució adoptada, que no va ser mai consensuada amb la Plataforma, potser no era la millor. Hi ha un arbre mort que no es va substituir quan tocava.

3.- Fins al moment no s’ha complert l’acord d’implementar el nou sistema de recollida d’escombraries mitjançant illes emergents que permeten convertir l’espai en zones de càrrega i descàrrega durant el dia.

4.- Tampoc s’ha complert l’acord de dotar de llums led a nivell d’asfalt els dos passos zebra existents per tal de fer-los més visibles. Cal recordar que el Consistori va rebutjar la petició de la Plataforma que aquests passos fossin elevats.

5.- No s’ha implementat cap zona blava o taronja en el tram del carrer Canal de la Infanta que va del passeig Pi i Margall fins a la rotonda del barri del Canal. Aquest aparcament seria important per dinamitzar els comerços de l’avinguda de Barcelona en aquell sector.

6.- Està pendent encara una correcta senyalització de les avingudes i dels vials que hi donen accés, per tal de pacificar el trànsit i evitar que els vehicles que no tenen com a destinació la nostra vila circulin per la trama urbana; amb especial atenció als camions de gran tonatge en ruta, als que s’ha de prohibir expressament el pas.

7.- Precisament aquesta falta de pacificació del trànsit va portar a una altra de les deficiències preocupants per a la Plataforma. En el projecte executiu, la plaça de la Bàscula havia de ser un espai de vianants molt més diàfan i uniforme que permetia la lliure circulació dels veïns d’una banda i altra de les avingudes. La claudicació davant del trànsit rodat va provocar que finalment s’optés per mantenir la franja asfaltada per al pas de vehicles. El resultat va ser el nyap produït a l’entrada del carrer Folqué des de la mateixa plaça, on els vehicles que accedien a l’esmentat carrer ho havien de fer pel pas de vianants quan aquests estaven esperant a la vorera que el semàfor els donés pas, amb el perill que això comportava.

La solució adoptada de desplaçar i estrènyer el pas de vianants inicialment executat, tampoc va ser consensuada amb la Plataforma i creiem que és millorable.

8.- En les reunions mantingudes amb el Consistori, aquest es va comprometre a informar la Plataforma sobre els projectes executius de les següents fases de l’obra prèviament a la seva aprovació definitiva. Doncs bé; lluny de complir aquest acord, i pel que fa a la propera fase de les obres (tram 4) que va des de la plaça de la Bàscula fins a la riera Mariona, ens hem assabentat que el projecte executiu va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 23 de març, sense que la Plataforma n’hagi tingut en cap moment coneixement directe.

Totes aquestes qüestions varen ser llargament reivindicades per la Plataforma tant davant de l’anterior Consistori com de l’actual.

Comprenem que l’actual estat de pandèmia ha alterat la fluïdesa de la nostra relació amb l’Ajuntament i que aquesta ha sigut últimament només per escrit; però això no pot justificar de cap manera que per part del Consistori no s’hagi donat cap resposta formal als nostres escrits de queixa. Més encara, ens fa la sensació que l’Ajuntament considera que la Plataforma s’ha dissolt. Si algun dia s’efectua tal dissolució, serà la mateixa Plataforma qui ho decideixi i ho comuniqui.

A part de totes aquestes qüestions també ens preocupen d’altres que han anat apareixent posteriorment:

a.- Hem observat que tant a les obres del nou edifici de l’antiga Ferreteria Ustrell (número 1) com a les de l’antic comerç Cal Pons (número 40 i 42) de l’avinguda de Barcelona, s’han produït danys a les voreres amb substitució d’alguns panots originals de manera molt maldestra, pegats de ciment inclosos. En aquesta última s’ha talat un arbre, hem de suposar que amb el preceptiu permís municipal.

Esperem que quan finalitzin les obres, tant l’arbre com els panots siguin reposats en la forma adequada, i els danys reparats.

També hi ha un panot trencat a l’alçada del número 19 de l’avinguda de Barcelona.

b.- Precisament davant de l’antic comerç Cal Pons estava ubicada la parada del bus propera a la plaça de la Bàscula en sentit Barcelona. Aquesta parada estava emplaçada a la part on la vorera és més estreta i deixava un pas molt reduït per als vianants.

Traslladada provisionalment més enllà de la plaça, esperem que la ubicació definitiva de la parada sigui la més idònia i consensuada amb la Plataforma.

La Plataforma es compromet a fer un seguiment continuat de totes aquestes qüestions, amb l’objectiu de trobar-hi una solució adequada i acordada amb l’Ajuntament.

Finalment, hi ha una qüestió que ha esdevingut el nostre cavall de batalla ja des de l’inici de les obres i que actualment s’ha posat de manifest com a problema capital; aquest no és altre que el ja apuntat (punt 6) excés de circulació de vehicles per les nostres avingudes.

S’ha fet palès que, sense una autèntica pacificació del trànsit a les nostres avingudes, no es podrà assolir l’objectiu de convertir-les en el que els mateixos representants municipals anomenaven “boulevards”.

La inacció de l’Ajuntament per tal de trobar una solució a aquest problema ha sigut força evident. El fet, per altra banda força anòmal, que l’Ajuntament no disposi de cap Tècnic de Mobilitat, no pot ser motiu d’una total absència d’iniciatives en aquest sentit.

Per això, la Plataforma està estudiant formular dues noves propostes a l’Ajuntament:

PRIMERA.- La Plataforma està preparant un estudi de senyalització de l’àmbit d’influència de les avingudes de Barcelona i València, amb la finalitat de racionalitzar i donar més claredat a les indicacions, contribuir a una millora de la seguretat pels vehicles i les persones, limitar la mobilitat interurbana innecessària i reforçar la prohibició de pas dels camions de gran tonatge. Aquest estudi es donarà a conèixer als membres de la Plataforma abans de ser presentat a l’Ajuntament per a la seva consideració.

SEGONA.- Com que molts vehicles entren a la vila guiats per aplicacions amb GPS com TomTom, Garmin, Google Maps, etc, on les avingudes apareixen com a carretera N-340, entenem que l’única forma d’evitar aquesta entrada, a part de la corresponent senyalització, seria la descatalogació de la carretera N-340 com a Carretera Nacional a partir de Quatre Camins.

En efecte, moltes vegades hem comentat que no aconseguim pacificar el trànsit de les avingudes perquè algunes d’aquestes aplicacions donen com a alternativa l’N-340 per a arribar a una altra destinació sense passar per la B-23 o l’A-2.

Algunes d’aquestes aplicacions de GPS utilitzen Google Maps com a base del seu desenvolupament i Google Maps, al seu torn, desenvolupa la seva aplicació amb les dades de l’organisme competent en carreteres que cada país els facilita.

La carretera N-II que abans arribava a Barcelona per la Diagonal, ja va ser descatalogada i actualment mor a Quatre Camins.

Contràriament, l’N-340 encara figura a tots els mapes oficials com a Carretera Nacional en tots els municipis del seu recorregut fins a arribar a la Plaça Espanya pel carrer de Sants; i això, malgrat haver sigut municipalitzats tots els seus trams metropolitans.

Per això estem estudiant la possibilitat de proposar a l’Ajuntament l’obertura d’un expedient administratiu de descatalogació de l’N-340 davant l’òrgan competent en la matèria, que no és altre que la Dirección General de Carreteras (Reial decret 645/2020, de 7 de juliol).

Òbviament, per promoure el referit expedient administratiu de descatalogació només hi està legitimada l’administració pública, que en el tram que ens ocupa és l’Ajuntament de Molins de Rei.

Finalment, només ens queda afegir que seguirem vetllant perquè les obres de reforma de la resta de trams de les avingudes pendents d’executar es portin a terme amb la màxima diligència i rigor possibles i s’aconsegueixi així estendre a la totalitat de les avingudes de Barcelona i València la millora projectada.

Aquesta amatença la farem extensiva a altres actuacions previstes, com ara la reurbanització del passeig de Pi i Margall, la reforma del carrer Primer de Maig, el traçat viari alternatiu que ha de connectar el Pla amb el futur nus viari del Pont de Molins i el desenvolupament del sector de Can Coll, totes elles amb una estreta relació funcional amb les avingudes.

Volem aprofitar l’avinentesa per fer una crida a veïns i comerciants de la zona a participar en forma activa en aquest procés de transformació urbana endegat amb aquests dos trams, integrant-se a la Plataforma. La manera més senzilla de fer-ho és enviant un correu electrònic a plataformacarreteramolins@gmail.com, facilitant l’adreça de correu electrònic i manifestant la voluntat de rebre la informació corresponent.

Plataforma de la Carretera de Molins de Rei