Nota de premsa d’un grup de veïnes que ens oposem als Plans d’Urbanització de La Rierada

Molts veïns i veïnes s’oposen a que s’aprofiti la reparació de l’esvoranc causat per les darreres pluges a la Avda. Castellví per a eixamplar innecessàriament aquella via, malmetent encara més la protecció de la Riera de Vallvidrera en el seu pas pel barri de muntanya…

Un grup de 22 veïns i veïnes van sol·licitar per escrit a alcaldia i a l’ajuntament, fa aproximadament dos mesos, que, per tal de preservar l’estret bosc de ribera, la reparació de l’esllavissada en cap cas suposes una ampliació de la via ni una afectació a la riera.

Recordem que la Riera de Vallvidrera és protegida per la Xarxa Natura UE 2000 llevat precisament al seu pas pel nucli habitat de La Rierada, la qual cosa hauria de fer extremar encara més la necessitat de preservar-la en tot el seu curs.

Tanmateix, el proper dilluns 13 de juliol s’iniciarà l’obra… que parteix del projecte urbanístic aprovat al 2016: ixò significa una ampliació del vial, i la possible desaparició de l’esmentada franja de  bosc de ribera, en sustentar-lo amb un mur de gabions.

El projecte de reparació no apareix al web de l’ajuntament. Els propietaris-es signants, sol·liciten doncs es posi a periode d’al·legacions i-o informació pública aquest projecte, doncs no accepten que s’ampliï aquest vial quan fer-ho és absolutament innecessari per les necessitats del barri, implicaria l’esmentat impacte sobre la riera, i el projecte al què es refereix la seva nota de premsa, els Plans Urbanístics de 2016, no tenen  en cap cas el consens veïnal per a la seva execució, un requisit que va ser exigit en moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en dia 29-06-17.

Demanen a l’ajuntament respecte i atenció pels veïns de La Rierada, doncs en la seva instància manifestaven explícitament la seva voluntat i disposició a ser informats i part en la solució de l’esvoranc, oimés quan van suggerir alternatives menys lesives per la Riera i el seu bosc de ribera.

Signen: Grup de 22 veïns i veïnes signants de la comunicació a l’ajuntament realitzada (ALC-00290/2020) respecte a la reparació de l’Avinguda Castellví.