Informe de la Diputació de Barcelona publicat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat fa difusió de l’informe Previsió de l’impacte econòmic sobre el PIB i la població ocupada de la Província de Barcelona, derivada de la crisi originada per la COVID-19. Any 2020, realitzant una síntesi del mateix amb les estimacions del Baix Llobregat, els seus sistemes territorials i municipis més poblats (més de 70.000 habitants).

D’entre els principals resultats d’aquest estudi destaquem:

Baix Llobregat competitiu. L’estructura productiva de la comarca continua sent competitiva i tot i estar afectada per la COVID en disminuir la seva productivitat (mesurada en VAB) i la seva ocupació (població afiliada), aquest descens és menor a l’observat en les comarques de l’entorn.

Sectors productius amb major afectació. Com s’observa en la resta d’informes de seguiment de la COVID de l’Observatori, els sectors afectats són eminentment de serveis (comerç i hostaleria).

Sectors productius en creixement. Tot i amb això, l’informe preveu creixements en productivitat i ocupació en activitats financeres, assegurances i immobiliàries; informació i comerç i Administració Pública, serveis socials, sanitàries i educació.

Sistemes territorials amb major afectació. De manera global, els sistemes territorials que tindran una major afectació seran el Delta i l’Ordal Llobregat. Llobregat continu és el sistema amb menor afectació en l’evolució del VAB i de la població afiliada.

Enllaç a l’informe:

https://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius-OCBL/NCL%20062020VAB_BL.pdf