L’equip d’autors, persones vinculades professionalment al món de l’ecologia i la conservació en l’àmbit acadèmic, han preparat un document amb arguments científics en defensa de la necessitat de preservar la qualitat ecològica de la riera de Vallvidrera (serra de Collserola) i, en conseqüència, de repensar el projecte d’ampliació de la urbanització de l’àrea de la Rierada (terme municipal de Molins de Rei). L’article, titulat Valoració de l’estat ecològic de la riera de Vallvidrera (abril 2020) ha estat lliurat al Consell de Protecció de la Natura.

L’escrit destaca la importància ecològica de la riera de Vallvidrera dins la serra de Collserola, i denuncia que la declaració de la reserva natural parcial de La Rierada-Can Balasc com un espai d’especial protecció dins el Parc Natural (2010) no ha anat a la pràctica acompanyada de vigilància ni de les mesures correctores necessàries. La reserva natural parcial establerta no és contínua sinó que queda fragmentada en dos sectors per una franja de terreny, en la zona de La Rierada, qualificat com a sòl urbanitzable pel Pla General Metropolità del 1976. En aquell moment, la recuperació de l’espai fluvial de la riera apareixia com un projecte prioritari del consorci del Parc, forçat pel compliment de la Directiva Marc de l’Aigua.

El document presenta dades de seguiment dels darrers 12 anys de les poblacions de barb cua-roig  (Barbus haasi), dutes a terme pel grup d’ictiologia del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, i de l’evolució d’índexs de qualitat ecològica i de riquesa taxonòmica de macroinvertebrats, aquests darrers fets en diferents trams de la riera pel grup FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology and Management), que forma part del mateix departament. Els resultats d’aquests estudis mostren la fragilitat ecològica i la degradació de l’estat de la riera de Vallvidrera en els darrers anys, sobretot a la capçalera entre Les Planes i Can Busquets, a la zona de La Rierada i al tram baix abans d’arribar al riu Llobregat.

L’empitjorament de la qualitat ecològica de la riera de Vallvidrera es fa també palès en informes recents publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua,  que  mostren com la riera ha passat d’un estat ecològic bo el 2012 a mediocre el 2018. Els resultats d’aquests informes  deriven de l’existència de les nombroses alteracions que estan tenint lloc al llarg de la riera.

Els autors del manifest, a més d’alertar de la fragilitat de la riera en un entorn metropolità i en el panorama actual de canvi global, acaben el text reclamant mesures urgents per aturar la degradació ecològica de l’àmbit de La Rierada. I més, havent-se iniciat recentment les obres d’excavació i moviment de terres a la zona de Les Llicorelles per la ubicació d’una àrea de logística industrial, que ha destruït els camps de conreu que hi havia al tram baix de la riera, uns espais que constituïen un coixí de transició fonamental per preservar l’estat ecològic del tram baix de la riera i del Parc Natural de Collserola.

Marisol Felip, Dolors Vinyoles, Cesc Múrria i Montserrat Comelles

Tram de la riera de Vallvidrera integrat en la reserva natural parcial La Rierada-Can Balasc
La riera de Vallvidrera al seu pas per la zona urbanitzada del carrer de la Sibèria de La Rierada (Molins de Rei)