Comunicat de premsa de Molins En Comú

Molins en Comú s’absté i expressa el seu rebuig al projecte d’ordenances fiscals pel 2021, presentat pel govern del PSC i JxCat

Les Ordenances fiscals són l’eina que té l’Ajuntament per fixar els tributs locals (Impostos, taxes i preus públics). Les Ordenances permeten treballar des de la fiscalitat a favor de l’equitat i el benestar social, així com la promoció de l’activitat econòmica i la innovació en matèria de transició ecològica. En el seu conjunt els ingressos de l’Ajuntament provenen d’allò que paguem la ciutadania a través dels nostres impostos municipals, de la Generalitat i de l’Estat. La manera de com obtenir aquests ingressos denota el tipus de lideratge polític que tenen les institucions.

El debat cada any de les Ordenances, configura la voluntat política del Consistori i ha de respondre al Pla de Govern i a la capacitat per assumir tota mena de contingències.

Les Ordenances fiscals 2021 s’han elaborat i treballat en plena pandèmia i haurien de contribuir a un exercici pressupostari útil per a una bona gestió de les conseqüències socials i econòmiques d’aquest flagell i a una bona conducció per a l’adaptació i/o sortida de la crisi.

Per nosaltres l’objectiu general d’aquestes ordenances municipals hauria d’haver estat la defensa d’una fiscalitat progressiva i sostenible ambientalment. Això ens permetria disposar de suficients recursos per fer polítiques redistributives en els ingressos, per després garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats i continuar donant resposta a les necessitats essencials de les persones.

Amb les ordenances aprovades el passat dijous 22 d’octubre 2020, es volen confondre les mesures fiscals aplicades a situacions de màxima precarietat i amb risc d’exclusió, amb l’autèntica tarifació social aplicada progressivament segons renda disponible en diferents trams. No compartim el relat i els arguments del govern municipal sobre la tarifació, creiem que algunes mesures no es materialitzaran, com ara la bonificació del permís d’obres per instal·lar ascensors en habitatges unifamiliars amb rendes disponibles per càpita inferiors a 950 € pel 20 % de bonificació i 750 € de rendes pel 50 % de bonificació, senzillament és d’impossible aplicació.

Rebutgem l’augment del 5% en la taxa d’escombraries domiciliàries, escudant-se en les bonificacions per ús de la Deixalleria quan les dades mostren que la recaptació serà major que el que es bonificarà per l’incentiu del seu ús, denotant una clara voluntat recaptatòria a fi de resoldre l’equilibri del contracte amb els prestadors de la recollida que en origen estava mal plantejat.

Ens decep la no acceptació de les nostres propostes per afavorir la implantació d’energies renovables afectant una reducció de l’IBI (50 %) i sobre l’Impost d’obres (95 %) propostes que estan avalades per l’ordenança tipus de la Generalitat i per l’Institut Català de l’Energia. El govern municipal es conforma amb un 35% a l’IBI i un 50 % en l’Impost d’obres, amb l’excusa que potser els anys vinents es podran augmentar, si es genera aquesta expectativa, hom esperarà fins que s’arribi a la màxima bonificació. Això no farà més que retardar decisions que s’haurien de prendre amb urgència i es desaprofita l’ocasió de fomentar l’autoconsum compartit que ara permet la legislació estatal.

En conclusió, el govern municipal declina fer de les Ordenances Fiscals una eina activa per a la innovació, estem davant d’un govern conservador i poruc.

molins en comu