habweb

Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Les persones que reuneixin els requisits de la convocatòria del MITMA (Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana) han de tramitar la sol·licitud abans del 4 de juny de 2021.

Els ajuts al lloguer per a conservar l’habitatge habitual  ja poden sol·licitar-se. Podran fer-ho aquelles persones titulars d’un contracte de lloguer que tinguin el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

L’import total de la renda del lloguer de les persones interessades en aquesta subvenció  ha de ser com a màxim de 800 euros. Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

El darrer dia per presentar les sol·licituds és el 4 de juny de 2021. Per presentar la sol·licitud presencialment, cal demanar abans cita prèvia amb l’Oficina de l’Habitatge (plaça Josep Tarradellas); si es vol fer telemàticament, cal emprar el següent enllaç: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c.

Cal recordar que aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o entitats privades per les mateixes mensualitats del mateix any en curs. També són incompatibles amb els ajuts del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Per a més informació sobre la convocatòria, es pot consultar el web municipal: https://www.molinsderei.cat/tens-problemes-per-pagar-el-teu-habitatge/

Altres enllaços d’interès

Convocatòria: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Bases: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=897865

Sol·licitud: https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/ajuts_lloguer/833_Sol_Subvencio_Lloguer.pdf