Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

El Ple va aprovar l’adhesió a la Declaració Institucional amb motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei dona llum verd a l’aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici 2020, amb efectes des del dia 1 de gener, al Pressupost General de l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’any 2020. El pressupost total ascendeix a 32.689.959,01 €. Alhora, es van aprovar les bases d’execució contingudes en el pressupost esmentat, les quals tindran la vigència anual del mateix pressupost aprovat. D’altra banda, es va aprovar la modificació del pressupost de l’exercici 2019 prorrogat, per als expedients de modificació del pressupost prorrogat del 2019 al 2020 següents: Crèdit Extraordinari 2020, per un import de 766.137,20 €, i Suplement de Crèdit 2020, per un import de 278.310,45 €. Com va destacar l’alcalde, Xavi Paz, “presentem aquest pressupost amb els deures fets. Vam fer els deures el 2019, i a dia d’avui, disposem de superàvit de romanent de l’exercici anterior per valor d’un milió d’euros”. A més a més, va assenyalar que és tracta d’uns pressupostos “de protecció cap a les persones, de reactivació de l’economia de la vila i uns ferms defensors dels compromisos del govern. Són un projecte d’experiències compartides, un nou impuls i una nova transformació per Molins de Rei”.

Per primer cop, el pressupost inclou la creació de tres noves línies d’ajuts –com a conseqüència de la COVID-19– en matèria d’habitatge, economia verda i per a la reactivació econòmica adreçada a autònoms, microempreses i centres especials de treball.

Durant la sessió plenària també es va aprovar el conveni administratiu de delegació de competències en relació amb el servei de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat, a subscriure entre l’Ajuntament de Molins de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i es va arribar a l’acord de delegar la competència a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a les funcions referents a la protecció de la legalitat urbanística, que inclouen la restauració de la realitat alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la imposició de sancions i la determinació i restitució dels danys i perjudicis causats, pel que fa a les infraccions urbanístiques dutes a terme dins les parts del terme municipal que resten incloses als àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Així mateix, es va aprovar l’expedient per la concessió administrativa per a l’ús privatiu d’espais de domini públic en el Mercat Municipal per a l’adjudicació de les concessions demanials de 7 lots del Mercat Municipal mitjançant procediment en règim de concurrència, amb caràcter obert i pel procediment ordinari.

A més a més, es va donar compte de l’informe sobre les actuacions desenvolupades per l’Ajuntament de Molins de Rei des de l’establiment de l’estat d’alarma per la COVID-19, fins a l’acabament de la fase 0. Es tracta d’un informe de 57 pàgines amb totes i cadascuna de les accions o mesures adoptades per tots els departaments o àrees de l’entitat local.

Finalment, durant la sessió es van debatre quatre mocions presentades per diferents grups municipals, amb temàtiques molt diverses. Les tres que van resultar aprovades per unanimitat van ser les mocions de rebuig a la sentència del tribunal suprem que limita l’exposició de banderes LGBTI en edificis públics; a favor de l’ingrés mínim vital i la moció per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya. En canvi, en contraposició, la moció que va resultar rebutjada va ser la de defensa de la riera de Vallvidrera i l’entorn natural de Molins de Rei.