Article de Molins en Comú

Mentre avancen les obres d’urbanització del nou polígon industrial de les Llicorelles es posa de manifest el gran impacte paisatgístic i ambiental de les obres. Urbanísticament el Pla Parcial i tota la seva ordenació prevista contempla per una banda construir un polígon industrial amb un sol operador d’activitat logística, però també ordena els terrenys que envolten la Riera de Vallvidrera. Molins en Comú es va abstenir el setembre passat en l’aprovació del pla parcial de les Llicorelles i no deixa de ser sorprenent i contradictori que al mateix ple es va aprovar la declaració d’emergència climàtica.

La nova zona industrial estarà ocupada per un operador logístic de mercaderies i dues grans naus industrials que provocaran un gran impacte en la mobilitat de Molins de Rei pel gran nombre de camions i transit pesat que es produirà diàriament. La creació de llocs de treball no serà intensa, ni de qualitat, ni d’elevat valor afegit sinó que ocuparà molt de territori pel nombre de llocs de treball creats.

En el context de la crisi econòmica i social pel coronavirus que ens està ja portant la necessitat d’actuar amb polítiques públiques de reactivació de l’economia, a la nostra vila apareix una proposta d’operador logístic que incrementarà els fluxes de mobilitat en les vies urbanes de la nostra vila, on existeix uns dèficits d’infraestructures que no s’acaben de completar, pensem que sense augmentar el nombre de vies el que cal és acabar-les de connectar i racionalitzar-les per començar a plantejar un canvi de model que no estigui basat en els combustibles fòssils.

Seguim amb l’A-2 a Papiol sense connectar a l’A-7, seguim sense la rotonda de sortida de Molins cap al Riu que connecti el carrer del Pla i la carretera de Rubí, Seguim sense el connector amb

Pallejà A2 i B24, i podríem seguir, per tant temem que els centenars d’expedicions que es crearan de nou recauran sobre els actuals vials de la vila i especialment en el lateral de sortida de la B23 cap a la Cruïlla amb el carrer Verdaguer

Els actuals vials d’accés al polígon tal com reconeix l’estudi de Mobilitat generada presenta molts punts de manca de seguretat molt perillosos, que cal garantir en la seva execució abans de la posada en marxa d’aquest nou operador, especialment a la ctra. de Caldes amb la C-1413 i la sortida sota el pont del tren en l’accés al Polígon el Molí.

Tanmateix queda clar que cal actuar de manera important pel que fa al transport públic avui inexistent per accedir al Polígon, crear voreres d’accés pels vianants també inexistents a la ctra. de Caldes i preveure l’accés en bicicleta creant carrils que connectin amb la Vila i en especial amb l’estació de trens. És una qüestió fonamental per assegurar una mobilitat segura pels treballadors/es també del polígon el Molí i de la nova actuació en les Llicorelles.


La Riera de Vallvidrera, una oportunitat

Una vegada aprovat el pla urbanístic ara caldria vetllar perquè l’execució de les obres sigui el més respectuosa possible doncs una part de les obres i actuacions s’executen dins del Parc Natural de Collserola.

L’aprovació provisional del Pla Urbanístic ordenava les parcel·les que envolten la Riera de Vallvidrera que ara passaran a ser terreny forestal i de titularitat pública, això obre la porta a la restauració paisatgística i ambiental de l’últim tram de la Riera de Vallvidrera en el tram més proper al nucli urbà de Molins de Rei. Creiem que això és una oportunitat única per convertir aquest tram de la Riera, actualment convertida en un simple canyar en un autèntic connector biològic i corredor paisatgístic que permeti la connexió ecològica amb el Parc Agrari i el riu i que en el futur permeti ampliar més la protecció especial.

Alguns dels trams de la Riera de Vallvidrera no estan inclosos dins del pla parcial i per tant no ha estat explicitat fins ara si l’actual equip de govern té voluntat d’impulsar de forma completa la recuperació paisatgística de la riera, ens preocupa que l’últim tram de riera no es recuperi.

Però ara que les forces polítiques de l’oposició han conegut que existeix un informe desfavorable del Parc de Collserola la situació passa a ser encara més preocupant. Ja el setembre passat es va conèixer que el Parc de Collserola posava condicionants a la implantació de plaques fotovoltaiques i la seva compatibilitat amb cobertes verdes de les naus industrials. Necessitem saber com s’ha resolt tot això, perquè cal garantir al màxim que l’activitat que s’hi instal·larà serà el més sostenible possible.

Demanem més transparència en tot el procés i que es facin públics tots els documents que afecten l’impacte ambiental del Pla parcial de les Llicorelles i la recuperació de la Riera de Vallvidrera. A més a més de les obres d’urbanització cal seguir molt de prop la informació i els tràmits sobre les llicències d’obres de les naus, la llicència d’activitat i accés a tots els documents ambientals del procés i el projecte de restauració paisatgística de la Riera de Vallvidrera.

Trobem a faltar en tot aquest procés més participació social i d’entitats i organismes experts per garantir el millor projecte de connectivitats biologia que Molins de Rei té l’oportunitat de realitzar. Cal fomentar les millors condicions de mitigació de l’impacte ambiental de l’operador Logístic de les Llicorelles ja siguin obligatòriament en les llicències municipals o per negociació de convenis voluntaris de bones pràctiques ambientals i de mobilitat, cal reclamar a les

administracions competents les millores d’interconnexió viaria que falten a Molins de Rei i cal una aposta total per crear el connector biològic i ecològic de la riera de Vallvidrera amb el riu.

Jordi Pedrol_Molins en Comú, maig 2020