Article d’opinió de la Plataforma Stop Llicorelles

STOP LLICORELLES demana l’aturada immediata de les obres

Basa aquesta exigència en la denúncia interposada a la Fiscalia de Medi Ambient sobre la manca d’avaluació ambiental en els projectes, i en que el nou vial a partir de Can Rabella s’ha obert en zona protegida.

PGM 76

El Pla General Metropolità de 1976, el PGM76, va qualificar zones forestals i-o agrícoles de la vila, i de la resta de les nostres comarques, com a urbanitzables o de desenvolupament industrial.

Aquell marc “legal” s’ha mantingut i afecta zones frontereres amb el Parc de Collserola, proclamat Natural el 2010.

Aquella legalitat post-franquista i a l’ensems, totalment caduca a nivell de protecció mediambiental, no pot seguir servint avui, segle XXI, com a “refugi” de projectes fora dels criteris ecològics actuals.

Les modificacions que les darreres dècades s’han fet al PGM, no han portat a una major protecció del Parc, sinó a mantenir i incrementar aquestes zones urbanes o urbanitzables.

Els partits no poden seguir emparant-se en un obsolet PGM 76 a Les Llicorelles, a La Rierada-Vallpineda, i a la resta del Baix Llobregat, i permetre projectes que malmeten de manera irreversible els nostres espais naturals.

Les Llicorelles

Per preservar els interessos econòmics dels promotors DSV, i per a dotar el polígon  de la zona verda urbana” que és obligada reservar en qualsevol pla urbanístic, en el projecte de Les Llicorelles s’han utilitzat mitjançant “articulacions urbanístiques” els camps i horts de l’altra banda de la riera.

Son terrenys que estan inclosos, per una permuta de Les Guardioles, en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i en la Xarxa de la UE Natura 2000 i que en cap cas haurien de conformar un parc urbà sinó a Parc Natural.

Això constitueix “una trampa legal” que es repeteix a molts projectes fronterers amb Xarxa Natura 2000, desvirtuant de cop ambdós conceptes: el de zona verda (accessibilitat, àrees d’esbarjo, bancs…) i el de zona forestal (protecció de la biodiversitat).

El  Plànol de Xarxa Natura 2000 de la zona, que marca en verd, demostra com s’han “articulat urbanísticament” espais protegits de la Xarxa al projecte urbanístic. Des la rotonda es previst connectar el Polígon amb El Papiol amb un vial que és Parc Natural i Xarxa Natura 2000

També passa en els projectes aprovats per l’ajuntament a La Rierada-Vallpineda. Emparant-se en que el 1976 aquelles zones van ser declarades “zona urbana i-o urbanitzable”, -sense que de cap manera es complissin tampoc aleshores els requisits legals d’aquells temps-, el consistori pretén ara permetre la construcció de més de 260 cases noves… la majoria en zones forestals. Això afectaria i hi artificialitzaria al seu pas la llera de la Riera de Vallvidrera, que hauria d’estar protegida a tot el seu curs. I causaria una pressió urbanística (construcció d’habitatges i doncs, destrucció d’espais naturals, desconnexió de la zona oest del Parc…) i antròpica (afectació d’àmbits naturals per presencia i activitat humana) incompatible amb la preservació del Parc Natural de Collserola.

Els projectes aprovats per l’ajuntament permetrien urbanitzar amb més de 260 habitatges nous La Rierada-Vallpineda, sobre zones forestals, afectant la Riera de Vallvidrera protegida per la Xarxa Natura 2000,  i ocasionant una pressió “urbana” sobre el Parc Natural de Collserola…” incompatible amb la seva preservació

Son legals les obres?

El Projecte Urbanístic no disposa de la preceptiva Avaluació Ambiental. El Pla Parcial tampoc la té per l’espai que queda entre les dues pastilles, la de les naus DSV, i la ara destinada a “zona verda”.

Tanmateix, ambdues estan separades per la riera en un espai que és Xarxa Natura 2000, que ni tan sols forma part del planejament i doncs de l’àmbit urbanitzable, i en el que no s’hi podia haver traçat el vial actual immediatament contigu a la riera, ni fer-s’hi moviments de terres, ni destruir la seva vegetació de ribera… No es podia ni tocar… i menys, fora de les recomanacions del Consell de la Natura del Parc; entre març i juliol no es poden fer-hi obres.

La Fiscalia de Medi Ambient està estudiant una denuncia presentada al respecte de que es veu clarament al mapa del  Pla Parcial que la zona entre ambdues pastilles en vermell, la del polígon industrial a l’esquerra de la Riera de Vallvidrera, i la de horts i camps de l’esquerra, no és a planejament, i per tant no és urbanitzable ni té estudi ambiental:  no s’hi podien el nou vial ni moviments de terra.

La Riera de Vallvidrera

Es indefensable a nivell ambiental que la protecció de la riera, que queda substantivada en la Reserva Natural Parcial de La Rierada-Can Balasc, desaparegui a La Rierada, torni a quedar protegida fins arribar a Can Rabella, i ara estigui sent objecte d’obres i moviments de terres fora de planejament a la zona de Les Llicorelles.

El projecte a les Llicorelles afecta agressivament a la Riera de Vallvidrera, -recordem, protegida a nivell europeu per la Xarxa Natura UE 2000-, no només en l’imprescindible connector entre el Parc Natural de Collserola i la llera del Llobregat i el seu Parc Agrari.

De fet, és la Riera la que connecta tot l’espai protegit, i que dóna sentit ample a la declaració de Collserola com a Parc Natural. Per aixó, fent compatible la seva protecció i el gaudi de l’entorn natural, cal adequar l’entorn de la riera per evitar que els camins la creuin i promoure camins alternatius el més allunyats possible de la llera.

Emergència climàtica?

L’ajuntament de Molins de Rei ha declarat l’estat d’emergència climàtica, però la posada en marxa del polígon DSV preveu una circulació estimada diària de fins a 260 camions… i més de 850 desplaçaments diaris, que agreujarien la manca de qualitat de l’aire que respirem els molinencs i molinenques. Independentment dels estudis de Mobilitat presentats per la Autoritat del Transport Metropolità, aquest polígon implicaria un increment de la contaminació per vehicles que no s’avé amb l’ampli consens a la vila en contra de la instal·lació d’ incineradores… A més, en un espai del Polígon, reservat a equipaments, s’hi preveuen uns “serveis al cementiri”…¿un crematori?

Stop Llicorelles

Es dirà que “els actuals moviments de terra es restauraran, amb arbrada i demés” (d’aquí que s’hagin afanyat a plantar quatre oliveres).

Demanem es faci públic el “projecte de restauració” i saber com i de quina manera s’ha previst convertir en “parcs urbans” la zona de camps i horts actuals… i les zones al propi Polígon que, per bé que son protegides, s’hi ha fet abocaments de terres… I cal que no només es restaurin les àrees afectades, sinó tota l’àrea i tota la plana fluvial del tram baix de la riera de Vallvidrera (des de Can Rabella fins la desembocadura al Llobregat) de manera adequada als hàbitats afectats i avalada pel Consell Científic assessor del Parc de Collserola.

Ens dirigim a l’ajuntament de la nostra vila perquè abandoni definitivament la “trampa legal” d’intercanviar zones protegides per la Xarxa Natura UE 2000 per a afavorir interessos privats, com s’ha fet a Les Llicorelles i és planejat fer a La Rierada.

Exigim als partits i al govern municipal deixin d’aixoplugar-se en una “legalitat” basada en el PGM76, totalment obsoleta, i aturin fer endavant projectes com el de Les Llicorelles o els de La Rierada-Vallpineda, que comprometen al temps de manera absoluta la preservació de la Riera de Vallvidrera i del Parc Natural de Collserola.

Demanem també al nostre consistori accions decidides per a protegir la Riera de Vallvidera en tot el seu curs, evitant-ne la discontinuïtat actual que evita la seva preservació.

Demanem que no es continuï esquarterant el Parc de Collerola, com es preveu fer unint la rotonda del polígon amb El Papiol. Tal com s’indica al Pla Parcial, aquesta connexió ocuparia espai protegit i deixaria un tros de parc aïllat de la resta.

Tot i la creació pel consistori d’una comissió de seguiment de les obres a Les Llicorelles… des de Stop Llicorelles demanem que les obres a Les Llicorelles s’aturin en moratòria immediata mentre Fiscalia determina si aquest projecte s’està efectuant de manera correcte i es procedeixi a una reavaluació pública de la idoneïtat i l’oportunitat del projecte en referència als criteris ecològics i medi-ambientals actuals.

Plataforma Stop Llicorelles