Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Des d’un primer moment s’han pres mesures per a garantir, el màxim possible, els llocs de treball dels serveis tancats pel COVID 19, per atendre els més vulnerables i dotar de recursos i mitjans als serveis i treballadors municipals. 

L’emergència sanitària del COVID-19 ha provocat despeses extraordinàries, això fa necessari modificar el pressupost vigent. Part dels estalvis de la liquidació pressupostària de l’any 2019 s’utilitzaran per sufragar aquestes despeses sobrevingudes i les previstes pel futur immediat fins a un total de 600.000 euros.

Arrel d’aquesta situació excepcional, el consistori molinenc, al llarg d’aquests darrers dies, ha donat resposta immediata a les diferents necessitats de caràcter urgent. Tots els esforços econòmics fets, i els previstos realitzar les properes setmanes, estan orientats a l’essencial. L’atenció als col·lectius i persones més vulnerables,  a garantir el funcionament de l’organització en circumstàncies extraordinàries amb la protecció dels treballadors dels serveis essencials i atendre les noves necessitats derivades de la crisi sanitària.

Un pla de xoc per atendre els col·lectius més vulnerables  dotat amb 100.000 euros, permet ajudes als infants, al lloguer, a l’emergència social  i especialment suport a  la gent gran amb: la posta en marxa d’un servei d’àpats a domicili, l’increment del Servei d’atenció a domicili (SAD) i del servei de Teleassistència. Cal destacar la importància del treball voluntari en l’àmbit de serveis socials i el suport a tasques quotidianes.

Els serveis essencials de l’Ajuntament de Molins de Rei, especialment els treballadors/es de la Llar d’avis i Guàrdia urbana, han necessitat material de protecció individual front la propagació del coronavirus com són EPIS, mascaretes, gels hidroalcohòlics, guants, entre d’altres.  A hores d’ara, s’ha dut a terme una despesa de 38.227,80€ i, realitza una previsió de fins 90.000€ més,  per tal de preveure la  protecció de tots els treballadors/es i dels ciutadans quan paulatinament es recobri l’activitat i l’atenció al públic.

A més s’ha reforçat la plantilla de la Guardia urbana i de la Llar d’avis municipal. Per una banda, per tal de poder donar servei a la població arran de la declaració d’Estat d’Alarma; i per l’altra la imprescindible major dedicació de recursos humans a la Llar d’Avís Municipal; per això es fa una reserva per  una  despesa de prop de 70.000€.

Per altra banda, la implantació del teletreball, les necessitats de desinfeccions   extraordinàries i molt específiques a la llar d‘avis, al mercat i a determinades zones sensibles de la vila  i el reforç de la comunicació a la ciutadania  també ha suposa  una necessitat de crèdit estimada en  130.000 euros. Els treballadors   municipals disposen de  material  informàtic,  de telèfons mòbils per atendre les seves tasques de treball i la ciutadania via telefònica i les tauletes permeten als residents de la Llar d’Avis comunicar-se amb els familiars.

Finalment, el tancament establert a causa de l’estat d’alarma de les instal·lacions esportives i dels serveis educatius  que es presten en règim de concessió o contractualment i la suspensió dels pagaments dels serveis no prestats decretada per l’Ajuntament,  ha significat  la necessitat garantir la viabilitat de les empreses i dels concessionaris municipals. Així, per cobrir les despeses de gestió,  dels sous dels treballadors, neteja, coordinació i direcció que de les escoles bressol de la Traca i el Molí i el Cub Natació Molins de Rei, cada servei amb la seva especificitat concreta, per aquests conceptes es preveu una despesa de 211.000 euros.

Abril 2020