Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

El Govern municipal de Molins de Rei ha acordat un nou calendari fiscal que endarrereix i amplia el termini de pagament de taxes i tributs municipals.

L’Ajuntament de Molins de Rei ha ajornat els terminis per al cobrament dels tributs, taxes i preus públics que s’havien d’abonar a partir del passat mes de març. Així, per exemple, el cobrament del primer rebut de l’IBI, en el cas dels rebuts domiciliats – fraccionant fins a 4 cops el seu pagament-,  que correspondria habitualment al mes maig, s’endarrereix fins al mes d’agost.

Això vol dir en concret,  que es giraran els rebuts habituals dels mesos de juliol, octubre i novembre i al mes d’agost es passarà cobrament el rebut que correspon al mes de maig.

A més a més, l’Ajuntament amplia la  línia d’ajuts, amb criteris de renda, pel pagament de l’IBI urbà residencial, per a aquelles persones físiques i unitats de convivència amb ingressos  baixos. S’incorpora com a novetat en el càlcul de la renda, que prevalguin els ingressos actuals  front els que constin a la declaració de l’impost sobre la renda de els persones fisques de l’any anterior, per tenir en compte la situació econòmica generada pel COVID-19.

D’altra banda, les dues primeres fraccions de l’IBI urbà d’usos no residencials podran ser ajornades, fins al 30 de juny del 2021, només amb una sol·licitud prèvia de l’interessat. L’Ajuntament subvencionarà els interessos de demora generats per aquest ajornament.

Finalment, aquells rebuts de l’IBI urbà d’ús residencial que incloguin una seu d’activitat econòmica, podran optar a una de les dues opcions anteriors.

Senyalar, que aquest ajornament generalitzat de tributs, taxes i preus públics pretén ajudar les famílies i el teixit econòmic de la vila en aquest període d’excepcionalitat, i contribuir a  afavorir  la disponibilitat de la màxima liquiditat possible per poder mitigar i fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.

Tot i això, el calendari fiscal que acompanya a aquesta nota  podrà ser modificat, novament, segons com evolucioni la pandèmia provocada per la COVID-19 i els seus efectes.

Segons l’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, “el nou calendari fiscal ha estat dissenyat pensant en els ciutadans, ciutadanes, comerciants i empresaris de la vila de Molins de Rei. Volem ajudar, en aquesta greu situació, a tots els sectors de la ciutat i no deixar ningú enrere”.

Aquestes noves mesures fiscals se sumen al paquet de mesures econòmiques i línies d’ajuts municipals extraordinàries aprovades per l’Ajuntament de Molins de Rei amb anterioritat i es poden consultar al web municipal i pròximament a la guia de mesures impulsades per totes les administracions  contra la COVID-19.