Opinions_El Llaç nº 571

El passat 25 de març d’enguany, el Ple de l’Ajuntament va votar favorablement la moció que va presentar la nostra Plataforma, sobre la Resolució emesa pel Síndic de Greuges de Catalunya respecte al Tribut Metropolità (TM) i que va ser defensada per la CUP.

Acords que es van adoptar:

Primer. Demanar un posicionament clar i inequívoc a l’Ajuntament de Molins de Rei pel que fa a la resolució del Síndic de Greuges de Catalunya.

Segon. Instar a l’AMB a revisar, millorar o reformar el seu sistema de finançament amb l’objectiu d’aconseguir que compleixi els caràcters de justícia, igualtat, equitat, eficiència i suficiència. En particular, instar-la a modificar la base de càlcul del TM per tal que no sigui únicament el valor cadastral, sinó que inclogui també criteris de capacitat econòmica, de manera que tothom contribueixi de forma justa i igualitària al sosteniment de les despeses públiqúes, tal com preveu l’article 31.1 de la Constitució.

Tercer. Instar a l’Estat espanyol a la modificació del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i de qualsevol altra normativa en matèria de fiscalitat local per tal de poder fer efectiu allò requerir a l’acord anterior.

Quart. Sol·licitar a l’AMB el recàlcul de l’impost que s’ha fet erròniament i facilitar tota la informació necessària.

Cinquè. Instar a l’Ajuntament de Molins de Rei a què es comprometi a facilitar i explicar als vilatans i vilatanes les bases de càlcul del 2019 seguint la resolució del Síndic de Greuges de Catalunya.

Sisè. Demanar a l’AMB que gestioni les devolucions d’ingressos indeguts fets a la ciutadania del TM del 2019 i, si s’escau, del 2020, d’acord amb allò que diu la resolució del Síndic.

Setè. Fer arribar aquest acord al Govern i al Consell Metropolità de l’AMB, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i al ministerio d’Hisenda del Govern espanyol, així com difondre i comunicar aquests acords mitjançant les eines de difusió de l’Ajuntament i els mitjans de comunicació locals i comarcals.

Van votar a favor de la moció, CUP, ERC, PDeCAT, Molins Camina i Reviu Molins-En Comú Guanyem i es van abstenir PSC, JxC i C’s amb la qual cosa la moció es va aprovar.

Ara bé, l’equip de govern municipal ha de gestionar i assolir els acords aprovats així com informar puntualment a la ciutadania del seu assoliment.

Els partits polítics municipals han de supervisar i fer tot el que creguin necessari per a l’acompliment dels acords adoptats.

A l’AMB hem demanat la suspensió del TM 2021 i posteriors o bé es girin els rebuts a cost zero mentre no es concretin i s’aprovin les esmenes legals que corresponguin.

A més a més, a data 7 d’abril, la Plataforma STOP TRIBUT AMB, el Casal de la Dona i l’AVV Centre Vila de Molins de Rei hem presentat, a l’alcalde i a cada grup polític municipal, una moció demanant la suspensió del TM i posteriors, perquè sigui defensada en el Ple del mes d’abril d’enguany.

Nosaltres, seguim.

Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei