Nota informativa del Consell Comarcal del Baix Llobregat

La població oficial de Molins de Rei a data 1 de gener de 2020 era de 25.940 persones, 72 mes que les que hi havia censades l’1 de gener del 2019. Del total de població censada a la vila, 13.301 són dones i 12.639 homes, segons dades de l’Idescat, l’Institut d’Estadística de Catalunya.

El conjunt del Baix Llobregat ha experimentat un augment de població de l’1,05% en relació amb l’any 2019, que es tradueix en un increment de 8.690 persones, situant-se en un total de 834.653 habitants, segons dades facilitades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Accedeix a l’informe complet:

Dades oficials del padró municipal d’habitants Xifres a 1 de gener de 2020. Baix Llobregat.