Nota de premsa STOP Llicorelles

L’Informe Tècnic presentat per l’ajuntament en pro de validar les obres a Les Llicorelles no contradiu la denúncia presentada a Fiscalia d’Urbanisme i Medi Ambient sobre la seva legalitat.

A pesar de que el nostre consistori el proclami positivament, La Plataforma Stop Llicorelles valora en canvi molt negativament l’Informe Tècnic, doncs entén que vol legitimar, en la “comissió de seguiment del projecte”,  obres fora de la legalitat.

La denúncia a Fiscalia d’Urbanisme i Medi Ambient presentada per CEPA i SOS La Rierada, -encara no resolta-, es fonamenta en que al Pla Urbanístic de Les Llicorelles s’han fet obres en terrenys que no formen part del planejament i que, en ser protegits forestals i de la Xarxa Natura UE 2000, no es podien utilitzar per a fer-hi moviments, abocaments de terres… i tampoc per a traçar-hi l’actual nou vial temporal, doncs son espais naturals amb les màximes proteccions jurídiques.

La denúncia exposa també que ni les obres ni el projecte constructiu no disposen des de l’ajuntament de la necessària i preceptiva avaluació ambiental, obligada en un espai natural protegit a nivell internacional, i que aquesta circumstància hagués estat suficient per suspendre’n la tramitació.

Aquest defecte substancial en la tramitació hauria de comportar la nul·litat de l’acord municipal d’aprovació del PU, sense perjudici de les possibles responsabilitats penals derivades de l’execució de les obres.

Encara que el PU preveu la seva posterior “restauració”, tot i que a nivell ecològic i paisatgístic reconstruir els àmbits afectats ja és del tot impossible, resulta inexplicable que ho hagin tolerat l’ajuntament, el Parc natural i altres administracions competents.

Així mateix, cal que, per a recuperar els espais naturals, en el encara no presentat Projecte de Restauració i Integració Paisatgística, s’ampliï l’àmbit d’acció a tota la plana fluvial.

Informe invàlid

El cert és que l’Informe del tècnic municipal (Informe tècnic 22.06.20 Les Llicorelles), no aporta cap argument que desautoritzi el que s’ha denunciat a Fiscalia. No només confirma explícitament els termes exposats a la denúncia (repetim: s’han fet obres i moviments on no tocava…), sinó que els vol validar amb l’argument de que “ l’art. 23 de les normes del Pla parcial”../… “dóna empara a les afectacions produïdes”…

Però això es del tot irrellevant ¡davant de normes jurídiques de rang molt superior! Resulta obvi que és el Pla Urbanístic el que ha de complir les normes que l’afecten.

Al contrari, unes lleis estatals o de la CEE, (Article 7.2.b) de la Llei Estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i article 6.3 de la Directiva d’Hàbitats (Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres), mai poden quedar superades per un article d’un simple PU…

Des de STOP LLICORELLES manifestem doncs la nostra decepció per l’Informe Tècnic de seguiment de les obres d’urbanització de Les Llicorelles elaborat per aquest ajuntament i l’entenem com un intent de minimitzar-les, de minimitzar les responsabilitats que en responen, i d’eludir les obligades reparacions.

Signa: Plataforma Stop Llicorelles

 

Cal redefinir el projecte de Les Llicorelles

Stop Llicorelles demana l’aturada immediata de les obres i al govern de Molins els següents punts:

1.- Reduir efectivament els àmbits d’afectació del projecte.

2.- Incloure les àrees alliberades en els punts anteriors en el projecte de restauració.

3.- Executar un projecte de restauració de tota la plana fluvial, que inclogui des de Can Rabella fins al Llobregat, incloent doncs les zones que actualment no estan recollides al projecte de restauració, així com les actualment projectades com a “parc o zona verda urbana”. Aquest projecte de restauració ha d’estar supervisat pel Consell científic assessor del Parc de Collserola, tant en la seva planificació com en la seva execució.

4.- Iniciar la també immediata restauració de la zona del nou vial provisional ubicat actualment a tocar de la riera.

5.- Estudi ampli de propostes per a tota la conca de la riera de Vallvidrera.

6.- La reunió amb alcaldia que ja és ben demanada i de manera oficial.