Nota de premsa de Molins En Comú

A proposta de Molins en Comú i Molins Camina-Podem el Ple de l’ajuntament aprova per unanimitat una moció per instar al govern de l’Estat i a la Generalitat la instal·lació urgent de pantalles acústiques a les autopistes B.23 i AP-2 a les zones properes a Molins de Rei.

La proposta de moció, beneficia sobretot als barris de la Granja i el Canal, que són els barris més propers a aquestes autopistes.    La raó fonamental per sol·licitar-ho amb urgència es que s’estan sobrepassant àmpliament els decibels (dBA), que l’any 2018 l’OMS, el Parlament Europeu i les lleis catalanes i estatals han fixat com a llindar màxim d’emissions sonores del trànsit de vehicles situant el màxim en 53 dBA en horari diürn i 45 dBA a la nit, perquè una exposició superior d’aquests nivells tenen efectes contraris a la salut de les persones.

A Molins de Rei és dona el cas que en molts edificis se superen els 70 dBA en horari nocturn. Això suposa un risc important per la salut dels més de 2.000 molinencs i molinenques que es calcula estan afectats directament per aquest excés de soroll.

Es dóna el fet que en diferents estudis fets per la concessionària d’Autopistes i sobretot en l’estudi de Plans Específics de zones de conflicte acústic efectuat el 2014 per l’AMB, s’indica amb molta claredat la zona d’afectació sonora greu a  Molins de Rei (punts vermells > 70 dBA i grocs > 55 dBA) (vegeu plànol adjunt)

En aquest estudi en el qual s’analitzen tots els impactes acústics de la Vila, es ratifica l’impacte sonor a la zona limítrof amb les Autopistes B-23 i AP-2 amb els barris La Granja, Centre i El Canal i recomana la instal·lació de 700 metres de pantalles acústiques a l’eix B-23/AP-2  amb una alçada variable de 3 a 7 metres.

És dona la circumstància que l’execució de les pantalles acústiques a l’autopista AP-2, arran de l’estudi efectuat per ACESA l’any 2007 i a proposta del Grup parlamentari al Congrés d’IU-ICV i del grup Mixt (CiU), es va assumir i aprovar per part de l’Estat la realització de les pantalles acústiques al barri de la Granja,  acceptant el Govern de l’Estat la modificació del pressupost del 2008 i la inclusió de 500.000 € per a instal·lar les pantalles acústiques a l‘AP2 en el terme de Molins de Rei. Inexplicablement aquesta actuació prevista per fer-se l’any 2008 ha estat oblidada per part de l’administració de l’Estat.

Donat que en aquests moments s’està produint una negociació entre el govern estatal i l’autonòmic pel traspàs de l’autopista B-23 a la Generalitat de Catalunya, mitjançant la moció l’Ajuntament en Ple ha acordat instar a la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que incorpori en l’acord de traspàs de la B-23 ara en fase de negociació, l’execució de les pantalles acústiques de reducció de l’impacte sonor al llarg del tram d’autopistes AP-2 i B-23 que limiten amb Molins de Rei.

Des de Molins en Comú pressionarem al Govern de l’Estat i la Generalitat i estarem amatents per aconseguir que la instal·lació de les pantalles acústiques a Molins de Rei es faci abans de l’any 2023. La salut dels molinencs i molinenques no admet més demores.

Molis de Rei  1-12-2020

Grup Municipal de Molins en Comú

molins en comu