Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

El 4 de maig passat es va posar en marxa el projecte XEL VIRTUAL (Xarxa Educativa Local) de manera telemàtica.

El Programa Xarxa Educativa Local (XEL) és de caràcter preventiu i pretén millorar l’èxit escolar, afavorint l’obtenció de les habilitats i eines necessàries per assolir els aprenentatges, i oferir a l’alumnat un suport per tal d’incidir sobre les seves dificultats d’aprenentatge, les actituds i els hàbits d’estudi.

En aquest procés és cabdal la tasca d’acompanyament que duu a terme el monitor o monitora i la coordinació entre el tutor/a del centre educatiu on assisteixen els infants i adolescents i el monitor/a del XEL per tal de fer un seguiment més acurat de l’evolució de l’alumnat que assisteix al programa.

Abans, es feia al Centre Comunitari Pont de la Cadena, de dilluns a dijous, durant tot el curs acadèmic, i el servei donava suport educatiu a 62 infants i joves de les escoles i instituts de Molins de Rei.

En la situació actual, des del nou Xel Virtual es farà una sessió setmanal d’uns 45-60 minuts mitjançant videotrucada durant la qual s’intentaran resoldre dubtes, proposar activitats i fer acompanyament als infants i joves durant aquests dies de confinament.

L’entitat que gestiona aquest servei és la Fundació Pere Tarrés, qui, gràcies a una donació, pot cedir, fins al final del curs escolar vigent, 9 tauletes electròniques amb connectivitat pròpia als infants, adolescents i famílies del XEL que no disposen  d’aquest material.

 

Procediment XEL

Els centres educatius faran la proposta d’infants i adolescents a l’Ajuntament de Molins de Rei i presentaran un informe per a cada un dels alumnes proposats.

Una comissió formada per educadors/es del EBASP i coordinadores del XEL farà una primera la valoració de les necessitats educatives i aspectes relacionats amb el procés de  socialització dels infants i/o adolescents.

A partir de la puntuació obtinguda en la primera valoració, es farà una valoració de la situació econòmica de la família d’aquells infants i adolescents que presentin una puntuació més elevada.

Des de Serveis Socials es requerirà a les famílies la documentació necessària per realitzar aquesta segona valoració.

Valorats els diferents aspectes, cada centre rebrà la comunicació definitiva dels alumnes que podran participar en el servei per tal que ho notifiqui a les famílies.

El servei té un cost per les famílies de 15 euros mensuals. En el cas que la família no pugui assumir la quota mensual del servei es valorarà per part dels professionals dels Serveis Social Municipal l’assignació d’un ajut  econòmic per a fer front a aquesta despesa.