Nota de premsa d’Esquerra Republicana de Molins de Rei

ERC de Molins de Rei entra dues mocions al Ple de l’Ajuntament d’aquest mes de maig relacionades amb les conseqüències socials i econòmiques de la COVID-19

Ens enfrontem a una crisi sanitària, econòmica i social sense precedents, durant la qual haurem de tenir cura de tots aquells sectors de la societat que n’han sortit especialment afectats: famílies amb pocs recursos o cap, persones que s’han quedat sense feina, autònoms, comerços i petites i mitjanes empreses. Però també caldrà incidir en la situació de les dones. Sabem per experiència que les crisis afecten més cruament les dones, ja que tenen molts més obstacles per reincorporar-se al mercat laboral o fer tota la jornada, alhora que segueixen patint una bretxa salarial del 23%. Tot això incideix directament sobre la seva autonomia econòmica, de manera que queden en situació de vulnerabilitat social més gran.

Creiem que no es pot perdre el temps i que cal impulsar actuacions des de l’Administració per ajudar a rellançar l’economia i procurar que tothom tingui les mateixes oportunitats per desenvolupar-se.

Pel que fa referència a la situació de les dones, demanem obtenir, gestionar i analitzar les dades d’aquesta emergència sanitària i les seves repercussions en les dones de la vila per analitzar l’existència de desigualtats i discriminacions per raó de sexe, edat i procedència; gestionar ajuts econòmics per a despeses bàsiques, posant un èmfasi especial en aquelles famílies monoparentals femenines i elaborar una campanya de comunicació per informar i difondre els ajuts disponibles; oferir l’opció d’una reducció de fins al 50% de la jornada remunerada a mares o pares que treballin a l’Ajuntament, o a empreses públiques municipals, mentre no es torni a una situació normal, per tenir cura de menors de 16 anys a càrrec fins que aquests tornin a classe, i, en el cas de les famílies monoparentals femenines i monoparentals, que aquest permís pugui arribar al 100% de la jornada; instar el Govern espanyol a posar en marxa mesures laborals estables que permetin reduir la jornada laboral dels progenitors per tenir cura dels menors, mitjançant un permís remunerat que no disminueixi el poder adquisitiu de les famílies; injectar prestacions socials transitòries per combatre la desigualtat laboral en el mercat de treball, especialment per a les treballadores del sector informal de cures i de la llar sense regularitzar, que durant el confinament s’han quedat sense cap ingrés; instar el Govern espanyol a garantir els drets de tota la ciutadania amb permís de treball i regularitzar les persones que estan en situació administrativa irregular, sense requeriment d’un contracte de treball; reforçar l’equip d’assistència social municipal per minimitzar el risc d’exposició de moltes dones i infants a la violència masclista, i proporcionar recursos específics digitals i analògics adreçats a dones, comerços, entitats, veïns i veïnes amb consells sobre com actuar en cas de detectar un cas de violència masclista a Molins de Rei.

En l’àmbit econòmic, proposem que s’elabori un mapa interactiu, aplicatiu o qualsevol eina similar de serveis i comerços de la vila i difondre’l des dels mitjans municipals, que s’orrganitzi una campanya, conjuntament amb les associacions econòmiques implicades, de promoció del comerç local; que es creï una línia d’ajuts, complementària a la de la Generalitat, per a autònoms afectats per la COVID-19; que s’ampliï el programa de subvencions per a autònoms i per a la creació de llocs de treball a les empreses; que s’impulsi un programa de microcrèdits per a autònoms i petites i mitjanes empreses locals; que es creï una línia d’ajuts per al pagament de l’IBI, l’impost metropolità i lloguers per a autònoms i empreses que hagin vist perjudicada la seva activitat per la COVID-19; que es bonifiqui una part de la taxa de residus comercials i industrials, que es condonin les taxes de les terrasses de bars i restaurants per a tot el 2020; que s’incorpori una modificació temporal a les ordenances per tal que els establiments amb poca capacitat interior i possibilitat de posar alguna taula a l’exterior, ho facin excepcionalment durant el 2020, amb la possibilitat de revisar per al futur la seva situació en aquest aspecte, i que es revisi la possibilitat d’ampliació o creació d’espais de terrassa, per poder compensar al màxim la pèrdua d’espai intern, d’acord amb les normes que exigeixen mesures de separació excepcionals entre les persones.