Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

El Pla Especial del Patrimoni Històric i Arquitectònic del municipi de Molins de Rei té per objectiu la identificació dels edificis i elements d’interès històric i/o arquitectònic del municipi, per tal de garantir la seva conservació, protecció i valoració.

Després d’anys de treballs i tràmits administratius,  ha entrat en vigor el primer Pla Especial de Patrimoni Històric i Arquitectònic (PEPHA) del municipi de Molins de Rei.

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en data 6 de febrer de 2020, va acordar, per unanimitat, la verificació  del text  refós del PEPHA incorporant les darreres  puntualitzacions fetes a finals de desembre per la Generalitat de Catalunya a través de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.

Ara, després de la seva validació per part de la Generalitat  de Catalunya el passat 18 de febrer y de la publicació realitzada el dia 18 de març al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya,  una vegada transcorreguts els terminis corresponents, el document és plenament vigent. El regidor de Patrimoni Sr. Miquel Zaragoza ha celebrat que: “per primera vegada a la història moderna de la vila, Molins de Rei compta amb un instrument de protecció del nostre patrimoni  i el marc normatiu que permet conservar-lo.

Per altra banda, l’alcalde Xavi Paz, ha destacat i ha posat en valor que: “el PEPHA hagi estat aprovat per tots els grups municipals, fet que és garantia de feina ben feta i de perdurabilitat del marc normatiu que se’n deriva” i, ha recordat, el compromís de l’Ajuntament d’impulsar i contribuir a actuacions de  millora d’aquest patrimoni protegit amb l’establiment d’una línia de subvencions per a particulars  que  realitzin millores en aquests béns protegits.

Recordar que el PEPHA estableix 5 nivells de protecció:

Nivell de protecció 1: INTEGRAL.

S’aplicarà en aquells béns que per les seves característiques s’han de mantenir íntegrament. Sols es permetran intervencions de restauració i consolidació que no malmetin ni perjudiquin el bé.

Nivell de protecció 2: CONSERVACIÓ.

En aquests edificis i elements, les actuacions permeses seran les de restauració dels seus valors primitius mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. El grau de protecció, en el cas d’edificis, afectarà la composició i elements constitutius de façanes principals i secundàries que siguin visibles des del carrer.

Nivell de protecció 3:  PARCIAL.

En aquest nivell de preservació es permeten obres sempre que no es perdin els valors dels elements que van originar la protecció i que resideixen principalment en la seva estructura tipològica, exteriorment reflectida en la façana i en la disposició dels elements comuns com són les escales i els vestíbuls, que serien les parts protegides. La resta de l’edifici podran ser objecte d’obres de rehabilitació sempre que mantinguin els elements comuns.

Nivell de protecció 4: AMBIENTAL.

En aquest cas, independentment de l’obra a realitzar, que pot ser fins i tot la substitució total o parcial de l’edificació, caldrà mantenir els trets tipològics de les façanes i línies de coronament per tal de contribuir a la millora del paisatge urbà.

Respecte als béns naturals -ambiental i paisatgístic-, aquest nivell protegeix àrees, entorns i elements puntuals, que tinguin valor ecològic i mediambiental com poden ser miradors, cingleres, jardins històrics, fonts naturals, arbres monumentals, etc.

Nivell de protecció 5: DOCUMENTAL.

Aquest nivell permet les intervencions de conservació, restauració, reforma o rehabilitació, ampliació i fins i tot l’enderroc sempre que en aquest darrer cas es deixi constància documental a través de fotografies i plànols per tal de garantir la permanència de la seva memòria històrica.