El passat 28 d’abril agents rurals van abatre un porc senglar que estava desorientat en el nucli urbà, entre els barris de Les Conserves i Riera Bonet. Després de més de 45 minuts intentant reorientar-lo cap a la zona de muntanya, i donat que “feia témer per la seguretat de les persones i els cossos actuants” es va decidir sacrificar-lo.

Aquesta ha estat la resposta del director general dels Agents Rurals, Marc Costa, a la carta enviada per l’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz on es demanava explicacions per l’actuació dels agents davant el rebombori que va provocar entre la població el sacrifici de l’animal. Reproduïm el contingut de la carta:

 

Generalitat de Catalunya

Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Direcció General dels Agents Rurals

 

Il·lustríssim Sr. Xavi Paz Penche

Alcalde de Molins de Rei

Plaça Catalunya, 1

08750 Molins de Rei

 

Benvolgut senyor,

En resposta al vostre escrit de data 29 d’abril de 2020, en el qual sol·liciteu informació sobre una actuació realitzada pel Cos d’Agents Rurals (CAR) al vostre municipi en data 28 d’abril per a la captura d’un porc senglar que es trobava en una zona cèntrica del nucli urbà en atenció al requeriment de col·laboració rebut per un membre de l’ADF, us informo del següent:

  • En data 28 d’abril de 2020, a les 9.20 hores, es va rebre una trucada telefònica al Control Central del Cos d’Agents Rurals per part de l’Agrupació de Defensa Forestal local informant que es trobaven, juntament amb dues unitats de la Policia Local, a la plaça Antoni Marca del municipi de Molins de Rei, on hi havia un exemplar de porc senglar conflictiu i requerien la presència d’una unitat del CAR per donar-los suport en l’actuació. Aquesta comunicació va motivar l’obertura de la incidència operativa núm. 196.220.
  • De forma immediata, es va enviar una unitat al lloc dels fets per a valorar la situació. Els criteris de valoració de la situació que s’utilitzen en els casos de porcs senglars conflictius que es localitzen en l’entorn urbà, per tal de prendre les decisions operatives d’actuació, per ordre de prioritat, són els següents:
  1. Valorar la possibilitat de dur accions per a reconduir l’animal a l’entorn
  2. Si el punt anterior no és possible, valorar el mètode de captura més eficaç en cada supòsit (arma de foc, mètodes de captura a distància)
  • La valoració de la situació al lloc dels fets, que va efectuar la unitat actuant, la posterior informació del seguiments de l’actuació i les decisions preses d’actuació van ser les següents:
  1. Es va identificar un exemplar de porc senglar mascle, d’uns 60 kg de pes, que mostrava un comportament de risc per a la ciutadania en haver perdut la por als entorns urbans.
  2. El lloc on es trobava l’animal, a la plaça Antoni Marca, feia molt difícil reconduir-lo a l’entorn natural més proper i, donada la seva ubicació, es va requerir l’activació d’una unitat de suport en tècniques de teleanestèsia per adormir l’animal i, posteriorment, procedir a l’eutanàsia fora de la zona d’actuació.
  3. Atès que seguia desplaçant-se pel casc urbà, es va decidir, juntament amb la presència de dues unitats de la Policia Local i una unitat de l’ADF local, intentar reconduir-lo a través de diferents carrers del municipi a l’entorn natural de Collserola. En aquest desplaçament pel casc urbà, tot i la prevenció efectuada pels diferents efectius policials, el porc senglar va generar situacions de risc per a les persones, els seus béns i per a la seguretat viària.
  4. Finalment, donat que les tasques de reconducció de l’animal al medi natural no podia garantir que fos efectiva, atès que aquest intent de reconducció havia durat 45 minuts i, d’acord amb la constatació de la modificació del comportament que presentava l’animal, feia témer per la seguretat de les persones i els membres dels cossos actuants, es va decidir efectuar el sacrifici amb arma de foc en un lloc segur sense esperar l’arribada de l’equip de teleanestèsia.

Aprofito per informar-lo que el procediment habitual d’actuació amb el senglars habituats a entorns urbans és precisament la captura i el posterior sacrifici. Estudis del Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona han comprovat que els senglars que s’acosten als entorns urbans a la recerca d’aliment, experimenten un canvi de conducta que els fa perdre la por a l’home i ser més agressius que no pas els que viuen en entorns forestals. Aquest increment de l’agressivitat ha comportat un augment dels accidents que han patit alguns ciutadans com a conseqüència d’aquest canvi de comportament, que motiva la captura i sacrifici d’aquests exemplars donada la impossibilitat de ser retornats al medi natural.

La primera opció de captura en les nostres actuacions en entorns urbans, sempre que les circumstancies ho permetin, és la captura amb teleanestèsia per tal de, posteriorment, practicar l’eutanàsia, de manera discreta, fora de la zona de captura. En aquest cas, tanmateix, es va optar per l’arma de foc en apreciar situacions de risc imminent per a persones, béns i la seguretat vial, la qual cosa va motivar el seu sacrifici immediat. El correcte ús de l’arma de foc és un mètode de sacrifici que minimitza el patiment de l’animal.

Així mateix, la Resolució AEC-B-1/2020 autoritza als membres del CAR designats pel Cap de l’Àrea Regional a Barcelona i sota les seves directrius, a efectuar la captura dels exemplars d’espècies cinegètiques que s’estableixin en la resolució anual de vedes de caça, quan comportin un perill imminent per les persones, llurs béns o el medi natural, amb l’arma de foc i amb mètodes de captura en viu.

Finalment, recordar que el porc senglar és una espècie cinegètica en expansió, que està arribant en algunes comarques a densitats insostenibles i sobre les que cal actuar per al control de la seva població. Només a l’any 2019, es van capturar a Catalunya més de 60.000 exemplars.

En qualsevol cas, lamentem que posi en qüestió la nostra actuació, considerant aquest procediment expeditiu perquè no hagi estat ben rebut per la ciutadania de la seva vila, però, en tot moment, l’acció duta a terme pels agents del CAR ha estat fruit d’una reflexió, en base a un procediment establert i, per sobre de tot, s’ha intentat precisament evitar mals majors a aquesta ciutadania i als seus béns.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol altre aclariment.

Atentament,

Marc Costa i Trachsel

Director general dels Agents Rurals

Santa Perpètua de Mogoda