Opinions – El Llaç nº 570

El Síndic ja ha emès la seva la resolució relativa al Tribut Metropolità utilitzant un llenguatge clar, planer, entenedor i contundent. El Tribut Metropolità no és just ni equitatiu ni sostenible.

Com a introducció esmenta “L’Estructura de Drets Humans de Catalunya” que en matèria de fiscalitat, defensa una fiscalitat justa, com a dret i deure de contribuir a la realització per tothom dels drets econòmics, socials i culturals d’acord amb els principis de capacitat econòmica i justícia tributària.

El Síndic ens diu que: 

 1. “L’AMB ha de revisar, millorar o reformar el sistema de finançament amb l’objectiu de fer-lo més just, igualitari, equitatiu, eficient i suficient”.
 2. “El legislador estatal ha de fer les modificacions oportunes en el TRLHL (Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals) que doti les àrees metropolitanes de més capacitat d’obtenir recursos i més eines de política fiscal”.
 3. Considera que “cal incloure criteris de capacitat econòmica en la seva configuració per tal que la càrrega tributària se n’adapti, protegint les economies familiars més desfavorides i l’habitatge habitual; fer tributar la riquesa per fer un sistema més progressiu i redistributiu; regular les bonificacions i recàrrecs com a instruments de polítiques públiques en matèria d’habitatge, protecció i suport a la família”.
 4. Cal “valorar la tributació sobre l’habitatge habitual i disminuir-ne la pressió fiscal. I valorar la imposició del tribut en funció de la càrrega fiscal que suporten els ciutadans en el conjunt de tot el sistema fiscal”.
 5. Cal configurar el tribut en compliment dels principis de solidaritat i generalitat establert en l’article 31.1 de la Constitució, “ja que tothom està obligat a contribuir al sosteniment de les despeses públiques”.
 6. “Es valori una configuració del tribut des de bases imposables que puguin ser més homogènies o bé que s’apliquin mesures correctores en el càlcul que permeti garantir la igualtat tributària” (greuges comparatius entre els pobles, ja que trenquen els principis d’igualtat, equitat i justícia tributàries).
 7. “Que es recalculi l’impost i fer-ne la devolució de l’import satisfet indegudament. Cal garantir els principis de legalitat i no confiscatòria”.
 8. “Informar a bastament a la ciutadania sobre el seu dret a sol·licitar el recalcul i tota la informació necessària i explicacions oportunes perquè puguin conèixer per ella mateixa com calcular l’impost”.
 9. “Que es resolguin les sol·licituds de recàlcul de la quota i les devolucions d’ingressos indeguts”.
 10. “Es revisin els beneficis fiscals perquè serveixin com a instruments efectius de política fiscal”
 11. “S’apliquin els títols de tarifació social als municipis de la 2a corona, en igualtat de condicions que els municipis de la 1a corona”.
 12. “No es podran aplicar recàrrecs de la via executiva si l’administració no acredita la notificació individualitzada”, etc.
 13. “Atorgar a la ciutadania una informació i assistència adequada, àmplia, clara, entenedora…, sobre tots els elements del tribut, els seus drets i obligacions. És imprescindible per garantir un sistema tributari just que generi confiança i garanteixi la seguretat jurídica dels contribuents”.
 14. “Garantir la participació ciutadana, tot establint un diàleg obert i proactiu”, etc.
 15. “Que es concreti i programi en el calendari les millores en infraestructures i serveis en ordre a pal·liar les deficiències i desequilibris entre municipis”.

I acaba dient que l’AMB li faci saber la seva posició davant les consideracions efectuades i les mesures que s’adoptaran sobre el cas.

La Plataforma poca cosa té més a dir. Des del minut zero ha treballat i defensat les consideracions del Síndic.

Es pot dir més alt però no més clar. Cal assumir que alguna cosa s’ha fet malament. Rectificar és de savis!

L’AMB, formada per alcaldes i regidors, han de replantejar de dalt a baix el Tribut Metropolità desenvolupant polítiques tributàries justes, equitatives, sostenibles i solidàries.

I ara què? A primers de febrer vam presentar una moció a cadascun dels partits metropolitans de l’AMB i cadascun dels partits municipals de l’Ajuntament de Molins de Rei sobre quina és la seva posició i què pensen fer sobre la resolució emesa pel Síndic de Greuges de Catalunya respecte al Tribut Metropolità de l’AMB.

Nosaltres, seguim.

Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei