Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

El Servei d’Informació i Atenció a la Dona de Molins de Rei encara no ha tancat l’any. Tot i això, el balanç des de gener fins al mes de novembre indica que un total de 68 persones han rebut assessorament. D’aquestes 68 persones, 62 són dones, 4 nens i 4 nenes.

L’assessorament que ofereix el Servei d’Informació i Atenció a la Dona de Molins de Rei (SIAD) treballa per a la igualtat entre dones i homes. L’aspiració d’aquest servei és donar resposta a les demandes d’informació i atenció de les dones, potenciar els seus processos d’autonomia i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere.

Les dades d’atenció durant l’any 2020 mostren que d’aquestes 62 dones, 29 pertanyen a la franja d’edat entre 46 i 65 anys, 18 s’ubiquen a la franja entre 30 i 45 anys, 8 corresponen a la franja dels 19 als 29 anys, 5 a les d’entre 66 i 80 anys, i, finalment, les 2 dones restants tenen més de 80 anys.

A més, cal afegir que 42 de les 62 dones són de nacionalitat espanyola. Pel que fa a la resta, sobre 10 d’elles no consta cap nacionalitat, 5 són d’origen paraguaià, 1 és nascuda a Nicaragua, 1 a Colòmbia, 1 a Cuba i 1 als Estats Units.

El servei municipal ha detectat la necessitat d’aquest assessorament a través de diferents canals d’entrada: 26 persones han demanat ajuda per iniciativa pròpia, 16 ho han fet a través de Serveis Socials; 11 a través del CAP; 4, mitjançant el suport dels Mossos d’Esquadra; 3, a través de la Policia Local de Molins de Rei, i 3, des dels Jutjats. Les 5 persones restants ho han fet des d’associacions/entitats i punts d’informació ciutadana.

Atendre aquestes persones ha suposat per al SIAD fer un total de 380 actuacions: 359 des del servei d’assessorament psicològic; 14, des del  jurídic i 7, sobre informació i orientació sociocomunitària.

La majoria de les persones que han requerit assessorament per part del SIAD ho han tramitat via telefònica: concretament, 251 persones. Presencialment han sol·licitat el servei 125 persones i 4  ho han fet a través del correu electrònic.

Cal assenyalar que el nou servei d’acompanyament psicològic per a infants,  engegat el darrer mes de setembre, ha iniciat fins avui un total de 8 processos d’acompanyament.

Finalment, volem informar novament dels diferents serveis oferts i coordinats pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de Molins de Rei per tal d’assolir la fita d’igualtat entre homes i dones:

  • Servei d’assessorament jurídic: consell legal sobre els drets de les dones en relació amb el dret de família, maltractaments, conflictes per propietats, drets laborals, conflictes penals, assetjament sexual, maternitat, matrimoni, parelles de fet, etc.
  • Servei d’acompanyament psicològic: atenció personalitzada a les dones amb necessitats d’acompanyament psicològic per diferents casuístiques, especialment per a dones en situació de violència
  • Servei d’acompanyament psicològic per a infants: espai d’avaluació i/o tractament breu per a menors fills i filles de les dones víctimes de violència masclista o de situacions especialment vulnerables, i usuàries del SIAD
  • Informació i orientació a les dones que, per raons de gènere, presenten una situació de desigualtat
  • Informació i suport a les persones, entitats i professionals que treballen o volen treballar a favor de la igualtat.