El primer Pla Local LGTBI de Molins de Rei va quedar aprovat durant el Ple telemàtic del passat dijous 4 de juny. Durant el Ple també es va llegir una declaració institucional de tot el Plenari municipal de  suport als treballadors i treballadores de Nissan

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar el primer Pla Municipal LGTBI de Molins de Rei 2020-2023 i va acordar la seva vigència fins a l’aprovació del proper Pla que el substitueixi. Alhora, es van aprovar tres adhesions a diferents declaracions institucionals. La primera, l’adhesió a la Declaració contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia 2020, és una declaració recollida al Manifest del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia del passat 17 de maig. La segona era l’adhesió al Manifest de Cooperació contra el Coronavirus i la tercera, i darrera adhesió, va ser al Manifest per a l’extensió del tramvia a Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts-Pallejà.

Durant la sessió plenària també es va aprovar l’ampliació del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila, així com el de subministrament de maquinària destinada al servei per fer, amb garanties, la neteja viària i la recollida de residus del nou barri de  les Guardioles. Aquesta modificació del contracte és per un import de 47.331,85 €/any, IVA inclòs i fins a l’acabament del contracte, el 5 de juliol del 2021, amb la possibilitat de 2 pròrrogues més d’un any cadascuna.

Així mateix, es van aprovar dues convocatòries de subvencions: la primera, per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0., per a la qual s’obre un termini de presentació de sol·licituds fins al dia 31 de juliol de 2021, i la segona, per les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica, el termini de presentació de sol·licituds de la qual és, novament, fins al dia 31 de juliol del 2021.

En el marc de la situació d’emergència derivada de la COVID-19 es va donar compte dels diferents decrets d’Alcaldia derivats de les mesures preventives i de protecció davant de la COVID-19, com, per exemple, la suspensió del contracte de servei per la consergeria, manteniment i neteja de les instal·lacions esportives municipals, i, també, de  l’adjudicació, mitjançant tramitació d’emergència, del contracte administratiu de serveis de desinfecció de la Llar Municipal Dr. Josep Mestres i del Mercat Municipal.

Així mateix,  es va informar el Ple del compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions i del període mitjà de pagament corresponent a les dades del primer trimestre de 2020, de  la presentació dels resultats del control intern de l’exercici 2019, del  Pla anual de control financer de l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’exercici 2020 i, finalment, de la remissió de les dades al Ministerio de Hacienda de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, dades del primer trimestre de 2020.

Durant la sessió, es van debatre cinc mocions presentades per diferents grups municipals, amb temàtiques molt diverses: la derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària, mesures de suport per al sector comercial, de la restauració i petita i mitjana empresa, potenciar la perspectiva de gènere en la gestió de la crisi socioeconòmica de la Covid-19, l’ampliació d’espai pels vianants i bicicletes com a estratègia de la mobilitat en el post confinament i la creació d’una comissió de seguiment de Llicorelles. Totes elles van resultar aprovades.

Com a darrer punt, el Ple municipal va acceptar la renúncia del regidor Marcel López Estalella, del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.