plepazweb

Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

El ple també va donar llum verda a la modificació de l’Ordenança Fiscal que regula la taxa per la prestació de serveis a l’escola municipal de música Julià Canals pel curs 2021-2022 i següents.

El ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat la modificació de pressupost per un import total de 830.321€. Aquesta xifra es destinarà a les activitats de la vila, a la millora dels serveis i els equipaments, a despeses extraordinàries derivades de la COVID-19 , principalment.

Concretament, a l’àmbit de les activitats es destinaran 106.500€, 185.781€millores de serveis; 91.668€ a millores d’equipaments; 198.728,37€ a despeses derivades de l’impacte de la COVID-19; 223.642€ als treballadors municipals, i 24.000€ a altres assumptes.

Durant la sessió plenària, també es va donar compte del Pla d’Actuacions de Control Financer de l’exercici 2021 i del desplegament d’actuacions que es realitzen en aquest pla i de la Liquidació del Pressupost 2020.

Sobre la liquidació del Pressupost 2020,  destacar les dades de les grans magnituds econòmiques: romanent líquid de tresoreria, el superàvit de l’any 2020, de 3,6M€, i l’estalvi net de 3,2M€. En relació amb l’execució de la despesa ordinària, l’àrea on s’ha executat més despesa ordinària és  l’Atenció a les Persones amb 5,7M€,  també que es van executar 4,9M€ a Sostenibilitat i Territori, 2,9M€ a Economia i Serveis Centrals, 1,2M€ a  Desenvolupament Estratègic de la Vila, i 222.796€ a Alcaldia.  Pel que fa a l’execució de les inversions, la despesa executada és de 2.767.689€ i el percentatge d’execució se situa en el 64,5%.

L’ordre del dia també va incloure la Modificació de l’Ordenança Fiscal que regula la taxa per la prestació de serveis a l’escola municipal de música Julià Canals pel curs 2021-2022 i següents. Aquest punt va ser aprovat i significa una modificació a la baixa de la taxa del servei i especialment,  l’inici d’un  canvi pedagògic i organitzatiu a l’Escola amb l’establiment d’un nou pla d’estudis, una nova metodologia d’ensenyament, una oferta educativa estable cada curs i noves ofertes de serveis per a persones adultes, música comunitària, tallers, etc.

Alhora, es va donar llum verda al reconeixement de compatibilitat d’una treballadora municipal per exercir una segona activitat laboral.

Finalment, i pel que fa a les mocions, es va aprovar per unanimitat la moció sobre les armes nuclears i de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Recordem que Molins de Rei fa molts anys que treballa per l’educació per la pau i  la Mostra de Cinema de Drets Humans i Interculturalitat, que se celebra des de fa 15 anys, n’és un exemple.

També es van tirar endavant la moció del Grup Municipal CUP Molins de Rei, en nom de la plataforma Stop Tribut AMB de Molins de Rei, sobre la resolució emesa pel Síndic de Greuges de Catalunya respecte al tribut Metropolità de l’AMB, i la moció conjunta dels Grups Municipals d’ERC Molins, Molins en Comú i Molins Camina Podem a favor del ple reconeixement dels drets de les persones Trans* i en suport d’una llei estatal.

No es va aprovar la moció del Grup Municipal CUP Molins de Rei, per l’adhesió de Molins de Rei a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).