Comunicat de premsa d’ERC Molins

Molins de Rei, 17 de maig de 2021

Demana una Junta de Portaveus extraordinària per la presumpta implicació de l’alcalde de Molins de Rei en la designació pel càrrec de Josep Perpinyà, del PSC

La Secció Local d’Esquerra Republicana de Molins de Rei mostrem la nostra preocupació davant la informació publicada en diversos mitjans en relació amb les presumptes irregularitats en el nomenament del nou gerent del Parc Natural de Collserola, Josep Perpinyà, irregularitats en què també estaria implicat l’alcalde de la nostra vila, Xavi Paz.

Davant d’aquest fet, que qualifiquem de greu i preocupant, el Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Molins de Rei considera que cal, de manera immediata, una explicació per part de Xavi Paz. És per això que, com a primera actuació, el nostre Grup Municipal entrarà una instància per convocar urgentment una Junta de Portaveus extraordinària.

El primer mitjà que va treure a la llum la notícia sobre el nomenament irregular del nou gerent del Parc Natural de Collserola, el socialista i exalcalde de Sant Just Desvern, Josep Perpinyà, va ser El Periódico de Catalunya el passat 21 d’abril, on s’informava que la Comissió Executiva de l’ens que regula el Parc no havia debatut l’elecció del nou gerent.

El passat 13 de maig, Nació Digital ampliava la informació amb més detalls sobre el dubtós procediment en l’elecció de Perpinyà com a gerent del Consorci del Parc Natural de Collserola. És en aquesta notícia on s’esmenta l’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, que també ostenta el càrrec de vicepresident executiu del Consorci.

Segons publica Nació Digital, mitjà de solvència contrastada, Paz hauria portat, d’esquena a la resta de l’Executiva del Consorci del Parc Natural de Collserola, el nomenament per la via directa a la Presidència de l’entitat pública que gestiona el Parc.

Es dona el fet que la persona que ocupa la Presidència de l’ens, un càrrec rotatori, és Núria Marín, del PSC, que també és presidenta de la Diputació de Barcelona gràcies a un acord amb Junts per Catalunya, partit que forma part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Molins de Rei juntament amb el Partit Socialista.

Secretaria de Comunicació d’ERC Molins

erc

Accediu a la notícia de Nació digital a que fa referència la nota de premsa:

https://www.naciodigital.cat/noticia/219946/nomenament-irregular-gerent-consorci-collserola-esquitxa-nuria-marin

Comunicat del Consorci del Parc natural de la serra Collserola sobre el nomenament del nou director gerent:

Com a conseqüència de les darreres informacions imprecises aparegudes a alguns mitjans de comunicació dipositant el dubte sobre el procediment de selecció de director gerent del Consorci del Parc de Collserola, volem aclarir que en aquests escrits s’han abocat inexactituds com que “no es detallen les raons inespecífiques del nomenament” o “que la designació no es faci atenent a principis de mèrit i capacitat, i criteris d’idoneïtat”, o falsedats com que és un “procediment completament irregular perquè qui havia de decidir la proposta final era la Comissió Executiva” o que “se’n demana a aquesta, la ratificació del nomenament” quan el que es fa és assabentar-la.
D’aquest nomenament es va donar compte en la sessió de 22 d’abril de 2021 de la Comissió Executiva i en la mateixa es va donar informació detallada, de quins havien estat els criteris de valoració i selecció de candidats. Es va acordar realitzar un informe complementari i convocar una sessió extraordinària per al 6 de maig amb un únic punt de l’ordre per donar compte i debatre en profunditat sobre aquest informe complementari, com així es va fer.
Malgrat que els Estatuts d’aquest Consorci (article 14 k) preveien que la Comissió Executiva és competent per designar el Director Gerent i que les Bases publicades també ho preveien, no ha estat possible aplicar-ho perquè aquest text ha quedat desfasat, i per tant inoperant, des de la modificació de la Llei Municipal de Règim Local catalana.
El marc legal d’aquesta selecció el regula l’article 306 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya –Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, -modificat per l’article 102.2 de Llei núm. 5/2020, de 29 d’abril-, en què s’explicita que el nomenament del personal directiu de les entitats locals i la formalització del corresponent contracte laboral d’alta direcció són competència de la Presidència de l’entitat, que ha de donar compte al Ple en la primera sessió que es realitzi.
El problema aparegut és que quan van aprovar-se les bases, al desembre de 2020, no es va tenir en compte que la llei havia canviat, i per tant, l’element decisori explicitat no era l’adequat. En qualsevol cas, en el moment de dur-se a terme el nomenament, i seguint les indicacions dels Serveis Jurídics del Consorci i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha hagut d’aplicar el que diu la llei (els estatuts estan subordinats al marc legal). No fer-ho així implicaria la nul·litat del procés. La Comissió Executiva no es pot arrogar facultats que ja no li pertoquen des l’entrada en vigor de la modificació de la Llei Municipal de Règim Local catalana.
S’ha dut a terme un procediment d’avaluació de candidats mitjançant un Comitè Tècnic i s’ha elaborat un informe motivat (que està penjat al web del Consorci) de proposta dels tres candidats més ben posicionats, destacant-ne un d’ells, i tot això s’ha elevat a la Presidència per a procedir al seu nomenament. Cap òrgan de govern polític ha de fer d’òrgan de valoració, això li pertoca al Comitè Tècnic.
El procediment ha estat jurídicament escrupolós, tal com ho avalen els informes pertinents de la Secretaria de l’entitat.
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Serveis Tècnics