Comunicat de Molins En Comú

7 d’agost de 2020

Després de la NO aprovació al plenari del mes de Juliol de la moció per impulsar les mesures correctores sobre mobilitat derivades de la implantació del polígon industrial de les Llicorelles, des de Molins en Comú volem fer públics els motius pels quals pensem que l’equip de govern (PSC i JxM), tot i dir i estar d’acord amb el fons de la moció, van votar en contra i van tombar una iniciativa molt necessària per al futur de la nostra vila.

Creiem que hi ha una falta de consideració important a l’hora de transmetre la informació als grups municipals de l’oposició, com es va demostrar a la roda de premsa convocada pel govern el passat 16 de juliol. Ja vam dir que pensàvem que un acte propagandístic d’aquesta naturalesa contravenia el procés de seguiment de les obres aprovat pel Ple Municipal gràcies a una moció presentada per nosaltres i per Molins Camina-Podem, però no només es fa evident en aquest tema sinó que s’està instaurant aquesta manera de fer per part de qui hauria de donar més comptes que ningú i informar els grups i a la ciutadania.

Vam portar a ple una moció molt necessària i treballada, per iniciativa nostra però tenint molt present tot el que s’havia parlat a la comissió de seguiment de les obres juntament amb la plataforma Stop Llicorelles (amb unes cinc-centes signatures de suport) i amb diversos grups de l’oposició. Amb aquesta moció preteníem passar de les paraules als fets.

El que exigim, ni més ni menys, és que allò que li correspon a Goodman, la promotora de la urbanització, i allò que li correspon a qui ha d’explotar l’activitat al polígon industrial i que està signat al projecte, es porti a terme. Sobretot fèiem referència a allò que recomana l’ATM per facilitar la mobilitat a la zona i a tot Molins de Rei. L’únic que volíem era debat i compromisos, i per les formes i les excuses escoltades al ple i posteriorment pensem que precisament és el que l’equip de govern no vol. La resposta que vam rebre va ser que segons un tècnic municipal no és necessària la llicència ambiental per a una obra d’aquesta envergadura, i això ens va sorprendre bastant. Segons ells amb les llicències d’obres i els informes jurídics ja n’hi ha prou.

L’impacte que genera i generarà aquesta promoció al municipi l’ha de resoldre l’ajuntament i ells responen que l’àmbit privat està molt reglat per llei i que la responsabilitat l’assumirà Goodman.

No volem que les coses es facin com nosaltres diem, sinó que es facin com les hauria de fer un ajuntament seriós i que vetllés pels interessos de totes. Som conscients que les coses s’han fet com tocava però fins que no s’acabi el procés és el moment de fer oposició responsable i coherent i per això presentàvem la moció, per demanar ara que encara som a temps, poder debatre obertament de com ens afectarà l’obra i tot el moviment que generarà i millorar allò que es pugui.

Nosaltres sempre busquem l’acord i el consens, com hem demostrat en les votacions aquest darrer ple de juliol, i és per això que exigim al govern que estigui a sobre, que compleixi amb la seva responsabilitat i amb els compromisos pactats i proposem una revisió del pla de mobilitat global ja existent, el PMU, i que ja toca revisar, més tenint en compte l’impacte en la mobilitat que provocarà l’activitat al nou polígon de les Llicorelles. I ho fem perquè cal tenir present l’arribada i sortida de les instal·lacions logístiques d’uns 200 camions diaris, molts d’ells de més de 50 m de llargada, amb els problemes de congestió del trànsit que poden provocar a les hores punta.

Per aquesta raó proposàvem en la moció presentada els següents acords:

 1. Instar al Govern municipal i en concret, les Regidories implicades: D’ Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient i als Serveis Tècnics municipals a incloure en les condicions de llicència els millors requisits i mesures de promoció de la mobilitat sostenible i segura per reduir l’impacte de l’activitat de les Llicorelles.
 2. Instar a la Junta de Govern Local ha incloure, com a condició de la llicència d’obres i d’activitat ambiental, les recomanacions i requisits esmentats en l’informe de l’ATM de 04 novembre de 2019 i a mes la connexió amb voreres i carril bici pel carrer Anselm Clavé, atès que l’itinerari de vianants i bicicletes plantejat margina la bici i no fa cap carril ni reserva d’espai per la bici i els EMP, atès que la proposta de l’itinerari de bicis i persones proposada, pel carrer Samaranch i barri de la Pau, és perillosa i no recomanable.
 3. Estudiar la viabilitat i la implantació per fer una passera pel riu per unir Molins amb Sant Vicenç, inclosa en el EAMG inicial.
 4. Realitzar una actualització del Pla de Mobilitat Urbana que incorpori aquesta nou escenari de mobilitat, derivada de la implantació de l’empresa logística, i que les mesures correctores siguin requerides i incorporades a la llicència ambiental de l’activitat.
 5. Resoldre l’Accessibilitat de persones de mobilitat reduïda dins del Polígon i en els itineraris previstos, mitjançant un exhaustiu estudi d’aplicació del codi d’accessibilitat vigent i la seva execució posterior.
 6. Efectuar un estudi per avaluï les emissions de gasos contaminants, de partícules i de gasos d’efecte hivernacle per determinar si l’activitat posa en risc el compliment dels compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle i lluita contra el canvi climàtic.
 7. Abans de procedir a l’aprovació de la segona llicència d’obres majors de les naus industrials logístiques i les llicències ambientals d’activitats d’ambdues,  s’informin i es debatin les mesures correctores a la Comissió  de seguiment de les Llicorelles.

També estem molt preocupats pel possible incompliment  del pla per l’emergència climàtica aprovat recentment per unanimitat,  entenem que és imprescindible preveure l’impacte d’aquest nou trànsit a la qualitat de l’aire a la vila i al seu entorn ja prou contaminat que es complica més encara amb la implantació de dos nous centres comercials al barri de la Granja .

Així mateix, suggerim al govern  que publiqui en obert, al web de govern obert i transparència municipal, les actes o extractes fidels dels acords de Junta de Govern Local que ara per ara ens és impossible consultar i que siguin conseqüents amb la seva qualificació oficial  de transparència.

Molins en comú

MOCIÓ DEL GRUP MOLINS EN COMÚ PER IMPULSAR LES MESURES CORRECTORES SOBRE MOBILITAT DERIVADES DE LA IMPLANTACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL LES LLICORELLES.  23 de juliol 2020.

ANTECEDENTS:

1.- El ple de l’ajuntament de MdR en sessió del 30 de gener 2019 va aprovar inicialment el Pla Parcial urbanístic del sector industrial de les Llicorelles promogut per l’empresa Goodman Real Estate,  iniciant-se un procediment d’avaluació ambiental estratègica.

2.- En data 30 de maig 2019 es va emetre per part de l’ATM informe favorable. No obstant això a l’informe s’establien condicions relatives al desenvolupament que calia tenir en compte en el corresponents projectes constructius o en les mesures de gestió que corresponguessin

3.- En data 4 d’octubre de 2019 la Comissió Territorial d’urbanisme de l’Àmbit Territorial va aprovar definitivament el Pla parcial supeditant la seva publicació a la validació per part de l’ATM i la incorporació dels aspectes sol·licitats segons informe de data 15 de maig 2019. Aquesta validació del requeriment va ser complimentat i tramés a la Comissió en data 26 de novembre, motivant la resolució de la Direcció General d’Urbanisme de 4 de desembre 2019  per la que es donava conformitat al Pla Parcial urbanístic.

4.- En data 04 de novembre de 2019, l’ATM, emet informe favorable a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del PPU del sector “Les Llicorelles”, donant compliment a l’acord de la Comissió d’Urbanisme, (s’adjunta com annex núm. 1 l’esmentat informe i con annex núm.2 el llistat de recomanacions i mesures de l’ATM recollit en l’EAMG)

Però cal donar una lectura completa als 13 apartats i recomanacions de dit informe de l’ATM, en el qual, entre altres afirmacions, es diu:

FONAMENTS JURIDICS:

1.- Decret d’alcaldia 1187 de 26 de juny 2019, pel qual es delega la atribució d’atorgament de llicencies d’obres majors a la Junta de Govern,

2.- Principis de protecció del medi ambient, precaució i acció preventiva segons els apartats a), b) i c) de l’article 2 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental

MOCIÓ.

De tots els apartats anteriors es pot despendre que les mesures que l’ATM va establir al seu informe, entre d’altres, son imprescindibles per assolir una mobilitat més sostenible en el sector industrial esmentat i en el conjunt de les vies de Molins de Rei.

Per tot l’exposat es proposa al Ple la següents Moció

ACORDS

 1. Instar al Govern municipal i en concret, les Regidories implicades: D’ Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient i als Serveis Tècnics municipals a incloure en les condicions de llicència els millors requisits i mesures de promoció de la mobilitat sostenible i segura per reduir l’impacte de l’activitat de les Llicorelles.
 2. Instar a la Junta de Govern Local ha incloure, com a condició de la llicència d’obres i d’activitat ambiental, les recomanacions i requisits esmentats en l’informe de l’ATM de 04 novembre de 2019 i a mes la connexió amb voreres i carril bici pel carrer Anselm Clavé, atès que l’itinerari de vianants i bicicletes plantejat margina la bici i no fa cap carril ni reserva d’espai per la bici i els EMP, atès que la proposta de l’itinerari de bicis i persones proposada, pel carrer Samaranch i barri de la Pau, és perillosa i no recomanable.
 3. Estudiar la viabilitat i la implantació per fer una passera pel riu per unir Molins amb Sant Vicenç, inclosa en el EAMG inicial.
 4. Realitzar una actualització del Pla de Mobilitat Urbana que incorpori aquesta nou escenari de mobilitat, derivada de l’implantació de l’empresa logística, i que les mesures correctores siguin requerides i incorporades a la llicència ambiental de l’activitat.
 5. Resoldre l’Accessibilitat de persones de mobilitat reduïda dins del Polígon i en els itineraris previstos, mitjançant un exhaustiu estudi d’aplicació del codi d’accessibilitat vigent i la seva execució posterior.
 6. Efectuar un estudi per avaluï les emissions de gasos contaminants, de partícules i de gasos d’efecte hivernacle per determinar si l’activitat posa en risc el compliment dels compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle i lluita contra el canvi climàtic.
 7. Abans de procedir a l’aprovació de la segona llicència d’obres majors de les naus industrials logístiques i les llicències ambientals d’activitats d’ambdues,  s’informin i es debatin les mesures correctores a la Comissió  de seguiment de les Llicorelles.
 8. Notificar aquets acords a totes les organitzacions i entitats de la Comissió de seguiment de les Llicorelles i als mitjans de comunicació locals.

Molins de Rei, 23 de juliol 2020

ANNEX NUM.1 

Informe ATM Novembre 2019.pdf

ANNEX NÚM. 2

LLISTAT DE RECOMANACIONS I MESURES DE L’ATM RECOLLIT EN L’EAMG:

 • Malgrat està prevista la construcció d’un nou vial i rotonda superior per un costat del nou polígon, la part final del vial i la rotonda, es controvertit per la demanda de la plataforma Stop Llicorelles que demana s’elimini  la rotonda i la part superior del vial.
 • Estan previstos aparcaments delimitats per 45 vehicles fent reserva de places per vehicle elèctric o híbrid, però seria insuficient una sola plaça electrificada.
 • Es preveu l’arranjament de voreres i vials en les zones pròximes al voltant del nou polígon garantint un mínim de 1,80 m i accessibilitat.
 • Es preveu la instal·lació d’un semàfor a la cruïlla d’accés del Polígon de la Riera en el pas inferior per sota la via del tren, per ordenar la circulació i possibilitar el gir dels Megatrucks (camions de 50 metres)
 • Es crea un carril de gir a l’esquerra al carrer Anselm Clavé provinent del Papiol.
 • Es planteja un itinerari a peu i en bicicleta des de l’estació passant pels carrers de vianants (carril, Major, Plaça de la Vila, carrer Samaranch, carrer Catalunya, Carrer Ramon Llull i carrer Torrebalari, però no es resolen els problemes d’accessibilitat en els trams no vianalitzats.
 • Es preveu la senyalització d’un itinerari de bicis basat en la reducció de la circulació a 30 km/h, sense cap reserva d’espai i sols es compromet a fer la senyalització viària per una zona excessivament estreta i amb doble sentit de circulació. Hauria d’haver una millor proposta validada pels serveis tècnics municipals.
 • Es dissenya un circuit d’accés al Polígon connectant la sortida directament amb els grans vials, però l’accés es fa per la C-1413 el que col·lapsarà l’accés a la Vila pel carrer Jacint Verdaguer, que a més concentrarà la majoria de centres comercials de la Vila (Lydl, Mercadona, Aldi) el que suposarà un increment molt important del trànsit de turismes.
 • Es preveuen la construcció de pàrquings per bicicleta a l’interior de les naus. Caldria també preveure places de bicicleta elèctrica recarregable.
 • Es preveu la possible implantació d’un sistema de préstec de bicis als treballadors.
 • Es preveu la construcció i finançament d’una nova parada del Molins Bus relacionada amb el nou polígon.
 • Es preveu potenciar el Car Pooling (cotxe compartit).
 • Es preveu la implantació d’un MicroBus llançadora d’empresa per apropar als treballadors des de l’estació al nou polígon a les hores d’entrada i sortida al treball.
 • Es preveu la creació d’un Gestor de la Mobilitat.