Comunicat de Molins en Comú

Posicionament de Molins en Comú davant de l’aprovació del Pressupost 2020

Ingressos

Per nosaltres la proposta d’ingressos prevista per l’equip de govern l’emmarquen dins del context que suposa el desplegament de les ordenances fiscals que el passat octubre es van debatre, però volem remarcar alguns aspectes que ara són més rellevants donada la situació econòmica en la qual es trobem immersos.

Per nosaltres l’objectiu general de les polítiques d’ingressos seria clarament la defensa d’una fiscalitat progressiva, sostenible ambientalment i al servei del rescat econòmic que caldrà preveure, en definitiva poder disposar de suficients recursos per:

-Fer polítiques redistributives en els ingressos i en la despesa, sobretot ara amb la crisi derivada de la Pandèmia.

-Garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats
-Donar resposta a les necessitats bàsiques de les persones més necessitades en forma d’escut social.

Els impostos i la fiscalitat local són els instruments que tenim per iniciar la recuperació econòmica i del benestar, la qualitat de vida i els drets per a tothom
Volem significar la baixada d’impostos directes del 7% que preveu el govern per aquest any i que contrasta amb l’augment del 145% previst per l’única figura que tenim d’impost directe que és l’Impost de Construccions i Obres amb un increment de gairebé 900.000 €.

No sabem si això és un efecte derivat de les Llicorelles o d’un increment de les obres en altres sectors de la vila. Aquest mateix efecte de possible bombolla constructiva a Molins de Rei la trobem pel que fa a les taxes, concretament amb l’augment de prop de 600.000 € per llicències d’obres que amaga la gran davallada en la recaptació de les taxes pels serveis prestats en educació i gent gran, o les taxes d’ocupació de via pública i zona blava. Això mateix influeix i es concreta en la davallada global del 9% del capítol 5 d’ingressos patrimonials i canons.

Manifestem també un cop més el nostre desacord total als ingressos previstos per l’IBI perquè tal com vàrem defensar en el Ple d’Ordenances Fiscals, considerem que a causa de la posta en funcionament del Tribut Metropolità el que tocava aquest 2020 era la seva congelació almenys en aquest pressupost.

L’operació més gran d’ingrés patrimonial és l’alienació d’inversió que representen els 1,9 milions d’euros fruit de la quota d’urbanística.
Creiem que seria bo no enlluernar-nos per aquesta conseqüència econòmica que suposa, perquè tard o d’hora ens caldrà fer balanç de què podem guanyar i del que ja estem perdent respecte al desenvolupament de les Llicorelles, aquest vessant d’un ingrés tan gran no ens ha de fer perdre l’objectivitat sobre el rigor en el compliment de les normes i dels compromisos que el promotor ha de complir en l’execució de les obres i que sens dubte ja han suposat una pèrdua de valors naturals i ambientals indiscutibles i que caldrà abordar a la comissió de seguiment que s’ha creat.
En un altre sentit ens volem felicitar per l’ingrés de 215.000€ dels fons europeus FEDER per la rehabilitació del Palau dels Requesens en un moment que sabem que la Generalitat com a òrgan delegat d’aquests fons ha retirat els futurs atorgaments per destinar més recursos a les conseqüències de la COVID 19.

Despeses

Sobre les polítiques de personal i recursos humans nosaltres volem tornar a situar en el debat polític la desorganització interna i de funcionament de l’Ajuntament. Els grans dèficits organitzatius i els problemes de Recursos Humans (RRHH) no han desaparegut.

Tot això en un moment on les empleades públiques municipals s’han multiplicat en esforços i dedicacions per atendre a les necessitats derivades de la COVID-19 i per tant creiem que cal fer un reconeixement públic i voldríem fer una menció especial al personal de l’Ajuntament de la nostra residència de Gent Gran que ha estat en la primera línia de la pandèmia. Doncs sí, volem recordar a tothom que nosaltres encara tenim una Residencia de Gent Gran municipal. Sembla que quan parlem del nou model de residència que el govern vol tirar endavant no ho vulgui recordar.
En espera que ens arribi l’estudi de millora organitzativa de la Diputació de Barcelona cal reactivar les ofertes públiques d’ocupació per fer possible la consolidació i estabilització de places perquè la taxa d’interinitat del nostre Ajuntament, certament com la dels altres municipis, és massa alta.
En aquest sentit volem esmentar la recent publicació d’un Reial Decret del govern de l’Estat que amplia el període per publicar i convocar els processos de consolidació d’ocupació pública.

També volem destacar la necessitat d’impulsar polítiques de promoció interna en el nostre Ajuntament especialment en els llocs de treball de base i nivells intermedis i abandonar ja les contínues discussions sobre nivells alts, i llocs de comandaments. Els últims governs han estat massa preocupats pels llocs alts i han descuidat les polítiques de RRHH en la resta de la plantilla.

Un altre exemple d’això és la situació a la plantilla de la Guàrdia Urbana. És per això que hem proposat realitzar una auditoria de tot el cos. Cal afrontar aquest tema amb més voluntat política i de capacitat de millora, ja que la ciutadania de Molins de Rei no es mereix aquest estàndard de prestació del servei.

Energia i canvi climàtic

Sens dubte no podem estar d’acord en les dotacions previstes en les inversions pel Pla Local Adaptació Canvi Climàtic (PLACC).
Malgrat que vam aprovar per unanimitat el PLACC al passat novembre aquest esforç és insuficient en un context d’emergència climàtica que cal recordar també que no ha desaparegut encara que algú pugui pensar que ha quedat eclipsada per l’emergència sanitària i l’emergència social i econòmica que ara vindrà.

El positiu que tenen les inversions en estalvi i eficiència energètica és que afecten favorablement a la despesa ordinària, però sembla que aquí no hi ha hagut prou diàleg dins del govern entre Medi Ambient i Hisenda.
Ja ho vam dir al novembre, i no ens cansarem de repetir, que sense un Pla d’Energia, un Pla d’Adaptació contra el Canvi Climàtic només aborda una part del problema. El que es necessita Molins de Rei és un Pla d’Acció d’Energia sostenible i Clima, fent un inventari d’emissions i accions de transició energètica: eficiència, estalvi i producció renovable.

El 2020 caduca el compromís de l’anterior pla i seria bo que el Govern ens actualitzi el perfil climàtic de Molins de Rei del que no tenim cap notícia nova des del 2016.

Cal promoure un compromís de reducció d’emissions CO2 al llindar 2030. Estem perdent opcions de subvencions per no tenir això.
També mostrem el nostre desacord en les operacions relacionades amb la gestió forestal sostenible. Cal millorar els plans tècnics de gestió forestal. Demanem al govern més informació sobre Inventari de Finques Públiques, i quantes tenen Plans Tècnics de gestió i com es col•labora amb Collserola per a l’aplicació dels plans i en quina situació es troba l’aprofitament de la biomassa forestal molinenca.

La baixada d’import destinat a les campanyes sobre reciclatge i minimització de residus és molt preocupant, perquè encara no hem recuperat els valors percentuals de reciclatge que estaven consolidats per projecte Residu Mínim i que els últims governs han manllevat excepte en el repunt del 2018 en què es va fer un esforç de conscienciació.


Habitatge

Trobem ridícul l’increment de pressupost de 5.000 € pel Pla d’Habitatge 2012-2017 perquè aquest ja està caducat i no s’ha mogut un dit per fer la pròrroga o modificació del mateix en el ple o fer-ne un de nou. Això és molt greu perquè s’estan perdent oportunitats de subvencions d’altres administracions i evita que es pugui promoure una modificació general del Pla General Metropolità (PGM) per incorporar la reserva del 30% per habitatge protegit que han promogut Barcelona i altres ajuntaments i té el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És una magnífica eina per promoure habitatge protegit que tant falta a la nostra vila.

Grup Municipal de Molins en Comú

molins en comu