Nota de premsa de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

A demanda expressa de les entitats que formem la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC), el Parc Natural de Collserola ha convocat una sessió extraordinària del seu Consell Consultiu.

L’estat ecològic de la Riera de Vallvidrera, cor del Parc Natural, és molt preocupant.

Amb l’objectiu d’actualitzar-ne el coneixement, la PCDC hi presentarà les demandes per a recuperar la riera de les seves actuals agressions i prevenir-ne de possibles en el futur.

Entenem que garantir-hi la defensa i conservació d’hàbitats, espècies i biodiversitat, és objectiu imprescindible pel futur de Collserola com a espai natural protegit.

L’informe elaborat per la PCDC fa una descripció d’alguns  dels obstacles més rellevants per a la regeneració de la riera, és el producte d’una feina coral de diverses persones actives a les entitats ecologistes, i aporta un seguiment incloent de la problemàtica que l’afecta tant en tot el seu curs i entorn, com en els espais i aspectes concrets més afectats, a més d’aportar propostes alternatives per la restauració del bon estat ecològic de la riera.

Impactes considerats

Així, hi destaquen l’estudi suggerit per la Plataforma a un seguit d’acadèmiques de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona sobre l’estat de conservació dels hàbitats i espècies de l’espai fluvial (Valoració de l’estat ecològic de la riera de Vallvidrera” (abril 2020)”.

També, l’informe elaborat pel Museu de Ciències Naturals de  Granollers (L’informe sobre el paper de la riera de Vallvidrera pels ratpenats: anotacions sobre l’impacte del sector urbanitzable industrial anomenat “Les Llicorelles” de Molins de Rei a la colònia de la mina de Can Rabella“), que demana mesures contundents i fermes per a poder garantir la continuïtat d’aquesta colònia, davant  l’execució d’una obra faraònica, les Llicorelles, que ha alterat fortament la mateixa morfologia del tram final de la riera a Molins i a l’entorn de Can Rabella.

Un altre punt tracta de demanda d’un pla gestor específic del pantà de Vallvidrera, i de la seva millora com a reservori de biodiversitat i de la regulació del cabal de la riera. Es demana la eradicació d’espècies invasores, el tancament de l’accés a la làmina d’aigua i la protecció de l’entorn.

També es demana la restauració de la zona del berenador de can Pitxurri a les Planes, mitjançant un projecte redactat amb sensibilitat ambiental.

Un altre aspecte preocupant és la necessitat d’un Control estricte de l’EDAR de les Planes -i estudi dels focus de contaminació per regenerar la mala qualitat ecològica de la riera de Vallvidrera-, i la d’un pla d’acció amb la dotació necessària per poder revertir la mala qualitat crònica de l’aigua.

Per una altra banda, l’endegament de la riera per regularitzar al 2014 dins d’una zona inundable les cases de Can Borrull,  en una urbanització creada irregularment a partir dels anys 60, exigeix que es capgiri la consideració actual de la riera de Vallvidrera com a “infraestructura hidràulica” i que es tornin a activar i dotar econòmicament accions destinades a recuperar l’estat natural i ecològic de la riera i el seu entorn.

Es presentarà el rebuig a la urbanització de La Rierada i la canalització de la riera a la zona de la Sibèria i a l’avinguda Castellví, actualment amenaçada per uns projectes d’urbanització amb 120 cases noves endegats per l’ajuntament de Molins de Rei. Es volen construir noves cases prop de la riera, legalitzar-ne en zona inundable i construir noves infraestructures en aquesta mateixa zona inundable artificialitzant la seva llera. Es demana la retirada d’aquests projectes urbanístics, a favor  d’una intervenció mínima i la consecució dels serveis bàsics pels habitants, amb solucions adaptades a l’entorn natural i econòmicament assumibles.

A més, es recorda que els tres projectes urbanístics que pretén engegar l’ajuntament de Molins, dos a la Rierada i un a Vallpineda, ocasionaran la consolidació de la fragmentació del Parc Natural de Collserola, definitivament tot el sector nord-oest restarà com una illa inviable fragmentada de la resta del Parc.

Davant els impactes ocasionats per la massificació i facilitat d’accés (ciclisme a la riera: Can Busquets; La Rierada…), es demana posar en marxa amb caràcter d’urgència un protocol d’actuacions per evitar garantir una freqüentació excessiva i uns usos plenament compatibles amb la preservació i conservació de la riera i, en particular, de la Reserva Natural Parcial de La Rierada- Can Balasc.

Davant les afectacions produïdes per les obres del polígon de Les Llicorelles, es demana el reconeixement dels  incompliments mediambientals. Per això es proposa reduir l’àmbit del projecte, la remediació del tram de la riera afectat i la seva restauració sota la supervisió del Consell Científic assessor del Parc de Collserola, i que es garanteixi t la  connectivitat ecològica del tram final fins al riu Llobregat.

Al respecte dels impactes ocasionats per contaminació en les zones construïdes i les seves  activitats per abocaments d’aigües fecals, extracció irregular d’aigua; d’abocament residus…, es proposa controlar el funcionament adequat de les foses sèptiques i fer complir les millores exigibles, a més de garantir una regulació de totes les extraccions d’aigua de la conca de la riera.

Es presenta el resum de pressions i impactes sobre la massa d’aigua riera de Vallvidrera segons l’informe IMPRESS- 2019 elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua, que detecta un empitjorament de l’estat de la riera de Vallvidrera entre els anys 2012 (estat Bo) i l’any 2018 (estat Dolent amb incertesa). Es demana que totes les actuacions i decisions que es prenguin sobre la riera de Vallvidrera tinguin en compte la valoració realitzada per l’ACA i siguin coherents amb les pressions i problemàtiques detectades en aquesta massa d’aigua.

Per acabar, es constata que cal aprovar i aplicar el necessari Pla rector d’ús i gestió de la reserva natural parcial La Rierada – Can Balasc i engegar les gestions i tràmits necessàries per unificar els dos trams de la Reserva Natural Parcial de la Rierada- Can Balasc.

La PCDC demana, doncs, que el Consell Consultiu de dimecres 28 d’octubre, elevi als òrgans rectors del Parc Natural totes les propostes esmentades.

Collserola, 28 d’octubre de 2020

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola.

Accediu al document:

Agressions i demandes riera Vallvidrera-PCDC