ajweb2

Informació facilitada per l’Ajuntament de Molins de Rei

En ús de les atribucions que em confereix els arts. 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel D Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i 80.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, resolc:
CONVOCAR una sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper 27 de maig de 2021, mitjançant videoconferència, a les18:00 hores en primera convocatòria.

Accediu a l’ordre del dia:

Convocatoria 8.2021