Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

El calendari de reunions preveu una segona reunió al mes d’octubre

Aquesta setmana s’ha constituït el jurat que emetrà quin ha de ser el projecte guanyador per a la  construcció de la nova residència de Molins de Rei. Ahir, 23 de setembre, varen realitzar una primera reunió de treball, i si es compleix el calendari previst de reunions periòdiques, es preveu que a finals d’octubre, els 9 membres del jurat acabin les seves deliberacions i es pugui donar a conèixer públicament  l’equip  guanyador del concurs.

La proposta dels 5 gabinets  d’arquitectes els preseleccionats en la primera fase -UTE: PINEARQ, S.L.P / BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS, SL.P,  UTE: PASCUAL – ASIO ARQUITECTES S.L.P/ ESTEVE PUIGDENGOLAS LEGLER,  UTE: ESTUD PSP ARQUITECTURA SLP / PIC AGUILERA ARQ /PIB ARQSIX SLP,  CODINA PRAT VALLS I ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP i  UTE: BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES SLP/ PATRICIO MARTÍNES, MAXIMILIÀ, ARQ.SL.-  es presenta de forma anònima davant del jurat; ho han fet sota els noms:  Jardí, Om, Com a casa Molins, Com a casa i Flexo.

COMPOSICIÓ DEL JURAT DEL CONCURS DE PROJECTES

El Jurat que designarà el projecte guanyador estarà compost per 9 membres. Tots ells i totes elles, abans d’acceptar el càrrec, han hagut d’emetre una declaració responsable respecte a la seva independència amb relació als candidats que han passat a la darrera fase del concurs públic i se’ls ha recordat el deure de confidencialitat.  Cal destacar que el Jurat ha d’emetre la seva  decisió i dictamen amb total autonomia i independència.

La composició del Jurat, atesa la normativa vigent per aquests concursos,  és la següent:

– 3 Arquitectes escollits de manera aleatòria pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), de la borsa que aquests efectes disposa.

– 1 Arquitecte del Consorci Sanitari i Salut de Catalunya (CSSC) que hagi participat en l’elaboració del plec de clàusules tècniques.

– 1 Arquitecte municipal que hagi participat en l’elaboració del plec de clàusules tècniques.

– 1 Arquitecte municipal especialista en temes urbanístics

– 1 Cap de Negociat de Serveis Socials

– 1 Cap de Negociat d’instal·lacions tècniques.

– Alcalde de Molins de Rei que actua de president.