Comunicat de la Plataforma “Stop Llicorelles”

La Plataforma “Stop Llicorelles” no accepta els “informes de part” amb que l’ajuntament vol validar les obres a Les Llicorelles…

“Stop Llicorelles” es manté en demanar l’aturada immediata de l’execució de les obres donat que hi ha flagrants il·legalitats, denunciades a Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme.

L’ajuntament ha pretès validar la legalitat dels procediments mitjançant dos informes, presentant-los com a positius a bombo i plateret fins i tot en roda de premsa.

Stop Llicorelles entén que en ambdós casos es tracta d’informes de part, doncs han sigut encarregats per una de les parts, el govern municipal encapçalat per l’alcalde.

L’informe “Tècnic”, signat pel Sr. Cap de Planejament i Gestió Urbanística del propi ajuntament, el considerem deficient per les següents raons:

  • reconeix s’han fet obres en terrenys que no formen part del planejament i son protegits forestals i de la Xarxa Natura UE 2000, on no es podien fer moviments i abocaments de terres, ni de cap manera traçar-hi un nou vial temporal
  • no es capaç de rebatre tampoc que era preceptiva l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental
  • buscar validar-ho amb l’argument que el Pla Parcial “dóna empara amb l’art 23, a les afectacions produïdes”.., però és el Pla Urbanístic el que ha de complir les normes que l’afecten d’àmbit legal clarament superior, i no al contrari.

L’informe Jurídic és encarregat a una assessoria jurídica externa pel propi ajuntament. També dona la raó a les nostres denúncies, doncs se’n conclou que s’han dut a terme unes obres i moviments de terres sense cap cobertura legal, i ¡acaba demanant que es tramiti un nou projecte de restauració per aquest sector”!.

 

Ara bé, ens sorprenen els següents aspectes de l’informe:

  • no pren prou en compte allò que s’ha fet dins el Parc Natural i la Xarxa Natura UE 2000, malgrat que deixa ben clar que segons el decret d’aprovació del Parc, els espais “en cap cas poden ser objecte d’usos o transformacions que no siguin congruents amb la naturalesa dels espais naturals declarats”. I el que s’ha fet ha sigut tot per interessos dels industrials, no per necessitats del Parc.
  • en els informes del Parc es diu que “s’haurà de mantenir l’activitat agrícola als camps existents”, això tampoc s’ha respectat i curiosament no es recull en l’informe aquest altre incompliment del Projecte d’Urbanització.
  • tampoc deixa indiferent quan afirma “en la mesura que només és un pas provisional i que el traçat definitiu d’aquest camí segons les previsions del Pla parcial no envaeix la franja exterior al sector, considerem que la qüestió no té més transcendència…”. Inversemblant.
  • un altre punt incomprensible: si bé es reconeix en l’informe que s’ha afectat un àmbit del sector protegit, s’obvia la destrucció que també han sofert altres parts que també es troben dins del sector.

Potser uns dels aspectes mes destacables es que el Projecte d’Urbanització havia d’incorporar el Projecte executiu de Restauració. Com reconeix el propi informe jurídic. El Projecte d’Urbanització no el va incorporar i, malgrat això, l’Ajuntament el va aprovar (aquí tenim un altre motiu de denúncia i d’impugnació). I recull que s’ha substituït per un document de compromís (declaració responsable) i un Informe, que subratlla no han estat objecte d’aprovació ni per el CPNSB ni per l’ajuntament.

Un projecte executiu és un document tècnic detallat, pressupostat i directament executable. En cap cas pot ser substituït per una declaració del promotor i un simple informe, estiguin aprovats o no per l’Ajuntament.

L’Ajuntament no sols no va complir la legislació ambiental al no sotmetre el Projecte d’Urbanització a Avaluació d’Impacte Ambiental, sinó que ha incomplert requeriments ambientals de caràcter normatiu derivats del Pla Parcial i de la seva avaluació ambiental estratègica.

 

Solució de l’Ajuntament: intent de “jugada mestra”
No resulta en cap cas admissible afectar un espai natural en què hi concorren les màximes proteccions jurídiques. I resulta inexplicable que l’Ajuntament, el Parc Natural i altres administracions competents ho hagin tolerat.

L’Informe Jurídic indica, com ja deia Stop Llicorelles!, que el Projecte de Restauració i Integració Paisatgística, tenia tantes i tan enormes mancances que ara l’ajuntament li demana al promotor que en faci, i en pagui, un de nou que afecti a tota la Riera.

Un intent de “jugada mestra”: al nostre entendre, es trasllada en una “sentència de part”, que es fa difícil no qualificar de pacte o entesa, tota la responsabilitat de les mancances de les obres a Les Llicorelles a fora del govern municipal i l’Àrea de Sostenibilitat i Territori que les han permès. Un cop més sembla que els governants els hi importa més eludir responsabilitats, que treballar de debò per el bé del territori.

Des de STOP LLICORELLES volem manifestar doncs la nostra profunda decepció tant per l’Informe Tècnic elaborat per aquest ajuntament, com del Jurídic elaborat per DWF RCD. Els entenem com un intent de minimitzar-les, de minimitzar les responsabilitat que en responen, i d’eludir les obligades reparacions.

Els posem a disposició de la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme, per a que els afegeixi als expedients ja en curs com a informació complementària i rellevant, per a reblar les reconegudes actuacions flagrantment fora d’ordenament i avaluï si se’n poden derivar les responsabilitats legals corresponents.

Stop Llicorelles