Escrit de la Plataforma SOS La Rierada

L’ajuntament, mitjançant permutes, dota al polígon logístic de l’empresa DSV de “densitat urbanitzable”, i utilitza, per a aquest fi, part dels terrenys de la banda dreta i els camps i horts de la banda esquerra, que pertanyen a la zona protegida Xarxa Natura UE 2000.

Per dissimular aquesta arbitrària urbanització d’espais naturals, hi planten oliveres i ho justifiquen amb un futur “projecte d’integració paisatgística”.

Mentrestant, està permetent que l’empresa constructora hagi destruït el marge dret fent-hi un vial a 3 metres de la riera en un sector que ni tan sols és al planejament ni disposa d’estudi d’impacte ambiental!