Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei 

La llei que s’encarrega de rebaixar i congelar el preu dels nous contractes de lloguer en zones d’alta demanda d’habitatge es va començar a aplicar el passat 22 de setembre. Amb la nova regulació, es qualifiquen determinades zones del territori com a àrees amb mercat d’habitatge tens. Entre aquestes zones hi ha Molins de Rei

La vila molinenca és un dels municipis de l’Àrea Metropolitana en què els preus de lloguer han sofert un increment superior al 20% entre els anys 2014 i 2019, i té una població superior als 20.000 habitants. Amb aquestes condicions, i davant de les dificultats econòmiques que la COVID-19 ha provocat, l’oficina d’habitatge de Ajuntament de Molins de Rei assessorarà als molinencs i molinenques en els  drets que tenen amb l’entrada en vigor d’aquesta llei per ajudar a contenir els  preus dels contractes de lloguer d’habitatges.

Per determinar la renda inicial del lloguer, s’ha de tenir en compte una d’aquestes dues qüestions: primera, que el preu del lloguer no superi el preu que marqui l’índex de referència (es pot consultar a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya) i, en segon lloc, que no se superi el preu del lloguer consignat al  darrer contracte d’arrendament, actualitzat amb l’PC, si l’habitatge afectat ha estat arrendat dins els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

La nova llei proposa que quedin inclosos dins d’aquesta llei de contenció els habitatges destinats a residència permanent de l’arrendatari i que estan dintre d’una àrea amb mercat tens d’habitatge.

Els que queden exclosos de la llei de contenció són aquells contractes subscrits abans de l’1 de gener de 1995, els habitatges de protecció oficial, els habitatges integrats en xarxes públiques d’habitatges d’inserció o mediació per al lloguer social o fons d’habitatge de lloguer, els de caràcter assistencial i els contractes de lloguer social obligatori. També són excepció els contractes entre persones amb una relació de parentiu i els contractes exclosos per tenir un règim especial de determinació de rendes quan cessi aquest règim.

Pel que fa als habitatges de construcció nova o gran rehabilitació, durant els 5 primers anys, podran establir un preu  amb marge superior de l’índex de referència de preus de lloguer, excepte si han gaudit d’ajuts,  llavors s’establirà l’índex de referència normal.

Val a dir que els contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei es continuaran regint pel que estableix la legislació anterior. En cas de renovació o modificació posterior que comporti una ampliació de la durada o modificació de la renda, s’haurà d’aplicar la llei actual.

La nova llei, de caràcter excepcional, fixa en 5 anys el període màxim per mantenir sense revisar una zona amb  les característiques de Molins de Rei, i contempla un règim sancionador per incompliment.

Finalment, destacar que l’oficina d’habitatge atendrà totes les consultes ciutadanes de dilluns a divendres , de 9 a 14:30 hores, al telèfon 93 680 37 39.