Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

A causa de la COVID-19, la Generalitat de Catalunya obre la convocatòria 2020 d’Ajut per al pagament de lloguer, de l’habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat.

Tota persona física amb residència legal a Catalunya i que estigui en una de les següents situacions, podrà acollir-se a la nova prestació:

  • Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: la finalitat és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de la COVID-19.
  • Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits: la finalitat és fer front a la devolució dels microcrèdits, quan no s’hi pugui fer front.

La persona titular del contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar, que s’hagin vist afectats per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19 a causa de:

  • Haver estat o estar en l’actualitat en situació d’atur.
  • Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO).
  • Reducció de la jornada de treball per motius de cures en cas de ser empresari.
  • Altres motius que suposin una pèrdua d’ingressos.

S’ha d’acreditar haver efectuat el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. En cas que el contracte s’hagi formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

L’import de la renda de lloguer ha de ser com a màxim de 900 euros incloent: la renda, els endarreriments de la renda, IBI, la taxa pel servei de recollida d’escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

Aquestes, es poden concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de Lloguer dels mesos d’abril a setembre de l’any 2020. Les quanties màximes de l’ajut en el cas de Molins de Rei del Baix Llobregat, són les següents: 750 euros mensuals.

En el cas de cotitularitat del contracte, que la persona no formi part de la unitat familiar del sol·licitant, també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social per tal que la persona sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut. En el supòsit que no es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica i social; l’import de l’ajut que pot percebre la persona sol·licitant serà del 50% de les quanties màximes.

Termini presentació sol·licituds: del 19 de maig de 2020 al 30 de setembre de 2020 ambdós inclosos.

Forma de presentació

Per tramitar necessiteu tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic). Es pot tramitar fent clic aquí

Actualment la sol·licitud només es pot fer a través de mitjans electrònics al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En cas de:

  • Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer. Feu clic aquí
  • Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits. Feu clic aquí

Per qualsevol ajuda o consulta trobareu la informació actualitzada fent clic aquí, així com apartat de preguntes freqüents per formalitzar el tràmit telemàtic fent clic aquí.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya té a disposició el següent telèfon de suport:  900.922.841.

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent amb la documentació completa i correcte, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. És molt important revisar exhaustivament i específicament la documentació necessària per a cada tipus d’ajut. Així com saber terminis, requisits, incompatibilitats, i altres informacions.

Important: Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres ajuts per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

Per qualsevol consulta us podeu adreçar al servei d’assessorament telefònic en matèria  d’habitatge municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei,  de 9.30 h a 14h al telèfon 936803739, i al correu electrònic: habitatgecovid@molinsderei.cat